Над 6 300 поискаха целева помощ за отопление в Кюстендилско

Снимка: Infomreja.bg

Документи се подават до 31 октомври

6349 са подадените заявления – декларации за отпускане на целева помощ за отопление в област Кюстендил. Това съобщават от дирекция „Социално подпомагане“ в областния град.

За сравнение за същия период на 2021 г. са били подадени 5970  заявления. От 01 юли 2022 г. започна приемът на документи за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г.

Заявленията могат да се подават до 31 октомври на място в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор. Заявления могат да бъдат подавани и на електронните адреси на ДСП, които са защитени канали за обмен на информация.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 01.11.2022 г. до 31.03.2023 г.

Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на електроенергията за битов потребител. Със заповед на министъра на труда и социалната политика се определя и корекционния коефициент, с който се намалява размерът на пенсиите, определени след 01.07.2008 г.

За отоплителен сезон 2022/2023 г. със Заповед № РД-01-228 от 19.07.2022 г. на Министъра на труда и социалната политика са определени:

- Корекционен коефициент, с който се намалява размера на пенсиите, определени след 01.07.2008 г. на стойност – 2,552.

- Месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г.- 104,71 лв.

С Решение на Министерския съвет № 500 от 19.07.2022 г. (РМС) е одобрено изплащането на допълнителни средства на лицата и семействата, на които е отпусната целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2022-2023 г. Допълнителните средства са в размер на 20 лв. месечно или 100 лв. за целия отоплителен сезон и се изплащат чрез ДСП по настоящ адрес на лицата и семействата.

Така общият размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г. става 623,55 лв.

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства.

Безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите "Бюро по труда" най-малко 6 месеца преди подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Целевата помощ за отопление се отпуска, ако лицата или семействата отговарят на следните допълнителни условия:

- да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

- да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;

- да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея,  която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;

- да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

- да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;

- да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години.

Последните две изисквания не се прилагат в случаите, когато в семейството има лице с трайни увреждания и сделката е извършена с цел смяна на жилището с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда за лицето с увреждания, както и когато общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период (т. е. 4 500 лв.).

В срок до 20 дни от подаването на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад, а в 7-дневен срок от изготвянето му директорът на ДСП или упълномощено от него лице издава заповед за отпускане или отказ на помощта, посочват още от „Социално подпомагане“ в Кюстендил.

 

КОМЕНТАРИ

FACEBOOK