Частната болница в Благоевград гради 3-етажен паркинг, дава на Общината единия

Снимка: За Благоевград - гражданско сдружение

Проектът започна още през 2023 с решение на ОбС след 10-годишна сага

Собствениците на благоевградската частна болница „Пулс“ искат от Общинския съвет в Благоевград да даде съгласие за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на пристройка за Спешна помощ, други медицински дейности и паркинг в ООД-то срещу получаване на обезщетение за Община Благоевград.

На сесия, предвидена за последния петък от април, съветниците решават дали да позволят на „Медикус-98-Медицински център“ да гради.

В предложението заявителят е посочил изграждането на подземен паркинг, състоящ се от два самостоятелни обекта в сградата, на две последователни подземни нива, с обособяване на около 50 паркоместа на едното и около 48 паркоместа на другото ниво и около 36 паркоместа на ниво на сегашния паркинг. Същевременно лечебното заведение ще разшири болничния комплекс с нова пристройка като се осигури и по-лесно придвижване на линейките до Спешното отделение на болницата.

На следващо място, в предложението е заложено, че за учреденото право на строеж върху съсобствения поземлен имот. „Медикус-98-Медицински център“ ООД изцяло за своя сметка ще възложи изготвяне на инвестиционни проекти за всички изискуеми технически части, ще осигури тяхното съгласуване от всички институции и издаване на разрешение за строеж, ще осигури за своя сметка доставката на всички необходим и материали и оборудване, както и ще изпълни строителството на цялата сграда, след което ще я въведе в експлоатация.

Община Благоевград да стане собственик и ще получи като обезщетение в напълно завършен подземен паркинг на третия етаж с обособени около 50 паркоместа, с площ от около 1759,50 кв. м.

Със заповед от 23.08.2023 г. на главния архитект на Община Благоевград е одобрен ПУП-ИПРЗ за образуване на нов УПИ за обекта.

Разгънатата настроена площ на сградата, която може да бъде постигната, е около 7209 кв. м.

Двата самостоятелни паркинга, разположени в подземните етажи, съответно са паркинг за около 50 броя автомобилни паркоместа на подземен етаж -3, около 1759.50 кв. м, и паркинг за около 40 броя автомобилни паркоместа на подземен етаж -2, от около 1755.50 кв. м, и помещения за медицински и други дейности от около 1145 кв. м, открит паркинг за около 36 обслужващи помещенията за медицински дейности паркоместа.

С изграждането на два подземни паркинга и получаването в собственост на Община Благоевград на единия от тях ще се разреши съществуващия от десетилетия проблем с паркирането на автомобили от пациенти, придружители, граждани, посещаващи двете болнични заведения, както и на живущите в този район.

Учредяването на правото на строеж от страна на Община Благоевград върху съсобствения поземлен имот ще позволи на инвеститора „Медикус-98-Медицински центьр” ООД да изгради един значим обект, в който ще се обособи нов медицински блок, включващ и спешно прием но отделение, както и паркинг на две подземни и едно надземно нива, с който ще се осигурят значителен брой паркоместа.

Доклад от независим оценител инж. Илинка Митева за пазарната оценка на правото на строеж и процента на обезщетението на община Благоевград съгласно одобрения от главния архитект идеен проект, сочи:

Стойност па отстъпеното право па строеж към 09.04.2024 г. в полза на Община Благоевград — 377 862 лева без ДДС;

Стойност на отстъпеното право на строеж към  09.04.2024 в полза на „Медикус-98-Медицински център“ ООД — 1 170 220 лева без ДДС.

Пазарната стойност на строителните дейности, които ще бъдат извършени от инвеститора за изграждане на обекта, който ще стане собственост на община Благоевград, е 1 173 498 лева без ДДС.

Предлаганото обезщетение в полза на община Благоевград възлиза на 24,41%.

Кога започва всичко?

На 26.03.2014 г. на сесия на ОбС е гласувано положително предложение за изработване на подробен устройствен план за изграждането на 3-етажен паркинг пред болница „Пулс“. С това си решение на ОбС се изменя автоматично и плана за регулация на общинския имот. Този терен от кал и чакъл, в размер на около 2000 кв. м., е бил със статут на „разширение“ на главната улица „Славянска“.

На 24 април 2014 г. е гласувано разрешение за изработване на плана. На 1декември същата година тогавашният кмет – Атанас Камбитов, одобрява ПУП-а за изграждане на паркинг.

Няколко дни по-късно – на 29 декември 2014 г. е подадена жалба до Административния съд в Благоевград от юридическото лице „Визио“. Жалбата по закон се подава чрез Община Благоевград до съда. В мотивите си за жалене – е посочено, че параметрите на имота са крайно завишени и те отговаряли на възможности за построяване на 5-етажна сграда в иначе застроения район около болницата.

В продължение на 7 години – по време на мандата на Камбитов и наследника на поста – Томов, входираната жалба в Общината не е „стигнала“ до Административния съд. Изобщо „листът хартия“ не е бил в съда, а е „стоял на трупчета“ в някой шкаф в Общината, каза на пресконференция кметът Илко Стоянов на 26 януари 2023 година.

На 11 ноември 2021 г. Стоянов нарежда преписката да се предаде в съда, а на същата дата, но през 2022 г. съдът отменя гласувания през 2014 ПУП заради допуснати нарушения при изготвянето му.

„Така се върнахме в изходна позиция“, каза Стоянов.

На 27 януари 2023 пред ОбС Благоевград стои точка 21 от дневния ред, в която е заложено следното: Предложение № 60-00-32/18.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

•Изменение на плана за регулация (ИПР) за обединяване на УПИ XI-603.478, кв. 35 по плана на IV микрорайон, Благоевград и паркинг с о.т.73г – о.т. 73д – о.т. 73е – о.т. 78 – о.т. 79 в нов УПИ XI, кв. 35 по плана на IV микрорайон, Благоевград, отреден за имот с нов идентификатор 04279.603.532 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за медицински дейности и паркинг“.

•План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ XI-603.532, кв. 35 по плана на IV микрорайон, Благоевград, имот с идентификатор 04279.603.532 по кадастралната карта Благоевград – ново свободно застрояване и запазване режима на сгради, съгласно разрешения за ползване № СТ-05-1294/10.09.2014 г., № СТ-12-224/24.03.2008 г. и № СТ-05-656/03.06.2010 г., издадени от ДНСК.

Устройствена зона „Оо“; Кинт.- 2.5; П застр.- максимум 60%;П озел.- минимум 30%.

ОбС – Благоевград, дава разрешение за изготвяне на нов ПУП за бъдещето изграждане на паркинг.

Идеята на „Медикус-98 – Медицински център“ ООД с управител Чавдар Андонов и собственици Александър Щерев и Емилия Щерева, е публично-частно партньорство за изграждането на паркинга, заедно с Общината.

От страна на дружеството ще бъдат вложени около 8 млн. лв. – по думи на Тасков отново през 2023, за изграждане на 3-етажен паркинг, а общината – като собственик на земята, ще получи един етаж от паркинга, без от общинския бюджет да бъдат влагани средства за строежа.

Общината няма да прехвърля собствеността си на частното дружество. 

Проектът – като идея, е заложен от инвеститора – „Медикус“, и включва полуприземен първи етаж и два над него. Последният да бъде на нивото на входа на частната болница, а входа за паркинга да е откъм ул. „Славянска“.

След като ОбС взе решение с положително становище на сесията на 27 януари 2023, следва да се гласуват в бъдеще още две решения – за учредяване на ПУП за паркинга, а по-късно и за право на строеж, каквито се очаква да бъдат взети на 26 април 2024.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5

FACEBOOK

//