Байкушев пусна за обществено обсъждане предложение за повишаване на местните данъци и такси

Методи Байкушев, снимка: Infomreja.bg

Предложението е направено предвид тежкото финансово състояние на общината

Кметът на община Благоевград Методи Байкушев публикува за обществено обсъждане предложение за определяне на местните данъци и такси на територията на община Благоевград за 2024 г.

На вниманието на благоевградчани са проектите за изменение на две Наредби – за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград, и за определяне размера на местните данъци на територията на община Благоевград.

Линк към проектите: https://blagoevgrad.bg/static/8050 ;  https://blagoevgrad.bg/static/8049

Кметът на община Благоевград предлага през 2024 г.:

Данък върху недвижимите имоти да бъде 2,5 на хиляда върху данъчната оценка, за 2023 г. той е 1,9 на хиляда.

Данък при възмездно придобиване на имущество да бъде 3 на сто върху цената на придобиваното имущество, за 2023 г. той е 2,4 на сто.

Такса битови отпадъци – 2.5 промила върху данъчната оценка на имотите, за 2023 г. тя е 2.1 промила.

Предложението на кмета за промени в двете наредби, респективно за увеличаване на местните данъци и такси, е направено предвид тежкото финансово състояние на общината и с оглед осигуряване на ресурс за нормалното й функциониране.

Необходимост от повишаването им показват и направените задълбочени анализи на приходите от местни данъци и такси и разходите на общината за местни дейности, включително за покриване задълженията по необслужен безлихвен кредит, към контрагенти, за самоучастие в европейски проекти, както и за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации; за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Актуализирането с този малък размер на приложимите ставки на данък при възмездно придобиване на имущество и данък върху недвижим имот ще допринесе за повишаване на приходната част на общинския бюджет за 2024г. с 1 200 000 лева.

На база на анализа на разходите за дейностите, финансирани от приходите от Такса смет, е изготвена План-сметка за необходимите разходи за 2024 г., като са взети предвид действащите пазарни цени, обема на извършените услуги, задълженията на Общината за отчисления по Закона за управление на отпадъците.

Според План-сметката, за извършване на дейностите по сметосъбиране, транспортиране и третиране на отпадъците и за поддържане на чистотата през следващата година, са необходими 16 821 660 лева - сума, която значително надвишава очакваните постъпления за 2023 г. - 8 000 000 лв., тоест недостигът от приходи от такса битови отпадъци ще бъде в размер на 8 821 600 лв.

За сравнение, планираните разходи за тези дейности за 2023 г. са 14 759 010 лева, а приходите към 30.10.2023 г. са 6 893 472  лв. Това означава, че пълният размер на разходите по предоставяне на услугите за чистота не се възстановява от очаквания размер на приходите от таксата за битови отпадъци, което противоречи на ЗМДТ, според който Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи по предоставяне на услугата. Според същия закон, разликата между разходите и размера на приходите от таксата, остава за сметка на общинските приходи от други местни дейности - наеми, данъци, глоби и пр. 

Приходите от такса „Битови отпадъци“ прогнозно за 2023 година са в размер на 8 млн. лева.  Прогнозното изпълнение на разходите до края на 2023 година за дейностите по чистота е в размер на приблизително 10,5 млн. лева, т.е за да реализира разходите по план-сметката, общината трябва да финансира разликата от близо 2,5 млн. лева от други приходи. Към 30.10.2023 година, общината дължи 484 256 лева на оператора на депото и инсталациите за предварително третиране и компостиране.

В последните 4 години отчисленията за РИОСВ бяха недължими. От 2024 година се очаква да бъде отменена тази разпоредба, т.е. общината ще дължи около 2-2,5 млн. лева годишно за отчисления.

Всички изложени причини налагат необходимостта от актуализиране на размера на таксата за битови отпадъци, данък недвижим имот и данък при възмездно придобиване на имущество.

Срокът за подаване на предложения и становища относно двете Наредби е 14 дни от датата на публикуване, след което подлежи на гласуване от Общински съвет.

Предложения от граждани и юридически лица се приемат в Центъра за услуги и информация на адрес гр. Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 1, както и на ел. адрес: [email protected].

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za

FACEBOOK