Върховият корояд е основен вредител на територията на РДГ – Кюстендил

Снимка: Infomreja.bg

През изтеклата 2017г. над 90% от постъпилите план-извлечения за промяна вида на сечта /преди настъпилите промени в НСГ/ са за насаждения, в които е констатирано съхнене на бял борови култури, поради нападение от върхов корояд.

Върховият корояд е основният вредител на територията наРегионална Дирекция по горите /РДГ/ – Кюстендил, а и в цялата страна. Вредителите от стопанско значение за РДГ-Кюстендил са Педомерки (Geometridae) и Листозавивачки (Tortricidae). Срещу тях през годините е водена авиоборба на значителни площи в дъбови гори.

Последно такава е извършена на площ от 43686 дка през 2010 година в района на ТП ДГС Радомир. В резултат плътността на популацията е сведена в рамки ненанасящи стопански щети. Наблюдението на стари огнища на заболяването се води предвид установената способност на комплекса да влиза в градация през 5-6 години и за недопускане на „изненадващи“ силни обезлиствания. Залагат се лепливи пояси, взимат се пробни клонки от площите с нападение и се изпращат в ЛЗС-София за анализ. Борова  процесионка (Thaumetopoea pityocampa Schiff) също е вредител, като през годините популацията й варира по площ и плътност.

От 2000 г. до сега  авиоборба е водена през 2012г.  в Лесопарк „Хисарлъка“ на площ от 1000 дка. Ежегодно  се   извършва лесопатологичен мониторинг  във фаза на вредителя „пеперуда”, ”яйце” и „гъсеница”. В местата с нападение  се поставят феромонови уловки. През  м. юни 2017 г. на  площ от 20571дка са поставени 211 феромонови уловки.

До сега вредителят се проявява със слабо нападение. Що се отнася до короядите, действията в РДГ-Кюстендил са насочени към своевременното инвентаризиране на площите с повреди и извършване на необходимите лесозащитни мероприятия в тях. Мероприятията се провеждат в зависимост от конкретната обстановка, действащата нормативна уредба и указания дадените от МЗХГ  и ИАГ. За резултатите от тях собствениците на гори ежеседмично подават информация в РДГ-Кюстендил.

В РДГ-Кюстендил с годините е създадена  работеща система  по възникналия проблем. За подпомагане дейността на собствениците на съхнещи гори, даване на методическа помощ и указания, своевременно оформяне на представени план-извлечения и други документи, контрол на извършваните горскостопански дейности и др. в района на РДГ-Кюстендил работят три екипа.

РДГ-Кюстендил изготви и разпространява Брошура, с която се насочва вниманието на частните собственици на гори към проблема създаден от върховият корояд  и безплатната методическа помощ за решаване на санитарните проблеми, която РДГ оказва на всички горовладелци. Следи се здравословното им състояние. Проведена е наземна химична борба на площ от 55,93 дка.

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk