ВНИМАНИЕ! ГЛОБА!

Много от собствениците на фирми смятат своите счетоводители за досадни и вечно искащи нещо хора. Ако сте чували от вашия счетоводител изрази като „Написали сте грешна фактура”, „Не сте донесли всички документи” и други подобни, обърнете внимание на написаното по-долу.

Така ще разберете тяхната гледна точка и дори ще сте доволни, че има кой да ви  помага да следите стриктно документите, които съставяте и тяхното своевременно представяне пред съответните институции.

Тъй като глобите, които налагат държавните институции са твърде много, в настоящата статия Счетоводна къща ” Крестън БулМар – Кюстендил ” ще ви запознае само с тези, произлизащи от ЗДДС.

               1. Ако възникне задължение за регистриране или дерегистриране по ЗДДС, но Вашият счетоводител не подаде необходимото за това заявление в определените срокове, глобата, предвидена от закона е в размер от 500 до 5000 лв. Затова ние в Счетоводна къща ”Крестън БулМар – Кюстендил” стриктно следим оборотите на нашите клиенти (достигането на определен оборот е основната причина за възникване на задължение за регистрация по ЗДДС).

               2. При неподаване в срок на Справката-декларация за данък върху добавената стойност, дневниците за покупки и продажби и VIES – декларация, глобата е в размер от 500 до 10 000 лв.

               3. Ако сте длъжни да начислите ДДС, но не сте го направили глобата е в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лева. При повторно нарушение санкцията е двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5 хил. лева. В случай, че данъкът е начислен в периода, следващ периода, през който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от данъка, но не по-малко от 250 лв.

               4. Недеклариране на ДДС от продажби - ако не издадете фактура или тя не бъде отразена в отчетните регистри за съответния период, което води до намаляване на дължимия за плащане данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер на неначисления данък, но не по-малко от 1000 лв. Ако фактурата е  издадена или отразена със закъснение в следващия данъчен период, санкцията е в размер 25% от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 лв. При повторно нарушение глобата е  двойния размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лева.

               5. Лице, което не е регистрирано по ЗДДС и издаде фактура, в която посочи данък, се наказва с глоба в размер на посочения в документа данък, но не по-малко от 1000 лв. При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв.

               6. Лице, което не подаде декларацията във връзка с разпоредби за вътреобщностна доставка и вътреобщностно придобиване на ново превозно средство или не я подаде в срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. При повторно нарушение глобата, съответно санкцията по ал. 1 е в размер от 5000 до 20 000 лв.

               7. Глобите за неиздаване на фискална касова бележка (фискален бон или системен бон) са  следните: за физическите лица, които не са търговци - глоба в размер от 100 до 500 лв. При повторно нарушение - от 200 до 1000 лв. Ако нарушението е извършено от юридическо лице и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 4000 лв. Глобата за физическото лице, което фактически е било длъжно да издаде касова бележка и е приело плащане, без да издаде такава бележка е от 100 до 500 лв.

              8. Принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до един месец, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което:

             * не спази реда или начина за:

а) издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба;

б) въвеждане в експлоатация или регистрация в Националната агенция за приходите на фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност;

в) ежедневно отчитане на оборотите от продажби, когато това е задължително;

г) подаване на данни по касовите апарати в Националната агенция за приходите;

д) съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност;

              * използва фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, които не отговарят на изискванията за одобрен тип и не са одобрени от Българския институт по метрология. В този фискалното устройство се отнема от органа по приходите в полза на държавата и се унищожава, а правото на лицето да използва интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност се отнема.

Ние в Счетоводна къща ”Крестън БулМар – Кюстендил” следим всички тези и много други правила и срокове, произлизащи от българските закони и наредби. Това гарантира на нашите клиенти стриктно водено счетоводство и изрядни документи.

 

КОМЕНТАРИ

Дида08:33 - 01.12.2017
Здравейте, какви са глобите на физически лица, които продават ръчно изработени предмети (В случая текстилни аксесоари) на базар за хендмейд, но не са регистрирани нито като търговци, нито като свободна професия или занаят? Благодаря!
Бойчо12:08 - 27.01.2015
перфектна инормация
николай09:37 - 27.01.2015
Идеално
Иво09:32 - 27.01.2015
Благодаря.
Код за сигурност, въведете кода 8as