В Якоруда стартира проект за близо 1,2 млн. лв., строят дневен център

Снимки: Община Якоруда

Целта е да се подпомогнат семействата на деца с увреждания

В Якоруда откриха строителна площадка за обект „Изграждане на дневен център за деца с увреждания“.  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Стойността на проекта е 1 190 332.31 лв. с ДДС.

Изпълнител на строително-монтажните работи е „Билдинг Компани“ ЕООД. Ще се реализират дейности по изграждане на Дневен център за деца с увреждания от 0 до 18-годишна възраст.

С реализирането на проекта се цели подпомогане на семействата на деца с увреждания чрез осигуряване на достъп до качествени социални и медицински грижи, провеждане различни обучения на децата за създаване на навици и умения за изграждане на тяхната самостоятелност, което ще им позволи да водят пълноценен живот.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.