Статистика: Смъртността и застаряването на населението в Благоевградско най-високи

Снимка: Infomreja.bg

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2017 г. населението на област Благоевград е 307 882 души, което представлява 4.4% от населението на България и нарежда областта на 6-о място по брой на население. В сравнение с 2016 г. населението на областта през 2017 г. намалява с 2 439 души, или с 0.8%.

Мъжете са 150 007 (48.7%), а жените - 157 875 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 052 жени.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години в област Благоевград са 57 978, или 18.8% от населението на областта. В сравнение с 2016 г. делът на населението през 2017 г. в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 21.4%, а на мъжете - 16.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Най-нисък е делът на възрастното население в област София (столица) – 17.2%, следвана от областите Варна – 18.6%  и Благоевград -18.8%.

Към 31.12.2017 г. децата до 15 години в област Благоевград са 44 813, или 14.6% от общия брой на населението. Спрямо 2016 г. този дял нараства с 0.1 процентни пункта.

Към 31.12.2017 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 50.1% (коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в зависимите възрасти - населението под 15 и на 65 и повече навършени години, на 100 лица от населението в независимите възрасти - от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти).   През 2017 г. в област Благоевград на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат приблизително две лица в активна възраст. За сравнение, през 2005 и 2015 г. този коефициент е бил съответно 41.1 и 47.8%. Това съотношение е най-благоприятно в областите София (столица) – 46.3%, Благоевград – 50.1%, и Варна с област  Кърджали (50.8%), а най–неблагоприятно е съотношението в областите Видин (70.3%), Ловеч (66.5%) и Габрово (65.8%).

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.2 години през 2009 г. нараства на 42.9 години в края на 2017 година. По  този  показател област Благоевград се нарежда на пето място в страната, като най-ниската  средна  възраст  е  в област София (столица) - 41.2 години, а най- високата - в област Видин - 48.1 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2017 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години за жените и 64 години за мъжете.

 Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2017 г. в област Благоевград е 191 273 души, или 62.1% от населението на областта, като мъжете са 99 500, а жените - 91 773. Трудоспособното население е намаляло с 3 075 души, или с 1.6% спрямо предходната година.

Към края на 2017 г. над трудоспособна възраст са 69 008, или 22.4%, а под трудоспособна възраст - 47 601, или 15.5% от населението на област Благоевград.

Раждаемост на населението

Броят на живородените деца през 2017 г. в област Благоевград  е 2 702, от които  1 375 момчета и 1 327 момичета, като в сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 134 деца. По този показател областта се нарежда на шесто място в страната. Коефициентът на раждаемост през 2017 г. е 8.7‰ и той  намалява с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2016 година. В градовете и селата живородените са съответно 1 737 и 965 деца. Коефициентът на раждаемост  в градовете е 9.4‰, а в селата - 7.8‰. Най- висока е раждаемостта  в община Разлог - 10.4‰, следват я общините Гоце Делчев - 9.9‰,  Белица и Гърмен  - с 9.6‰. С най-ниска раждаемост през 2017 г. са общините Струмяни - 5.9‰,  Кресна и Сатовча  с - 6.4‰.

Средната възраст на майката  при раждане на първо дете в област Благоевград е 26.7 години.

Увеличава се относителният дял на извънбрачните раждания. През 2017 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 191, което представлява 44.1% от всички живородени, и в сравнение с предходната година те нарастват с  0.2 процентни пункта.

Най-висок е относителният дял на извънбрачно родените в община Струмяни - 74.2%, следвана от общините Белица - 62.6%, и Гърмен - 55.9%, а с най-нисък относителен дял е община Сатовча - 12.9%.

За страната броят на живородените извънбрачни деца е 37 658, или  58.9%. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на съжителствата сред младите хора без оформен юридически брак.

Смъртност на населението

И през 2017 г. се задържа високо нивото на общата смъртност. Броят на умрелите в област Благоевград е 4 101 души, като в сравнение с предходната година  техният брой   е нараснал със 164 души (4.2%). Коефициентът на смъртност е 13.3‰ , като нараства с  0.7 промилни пункта в сравнение с предходната година.  Смъртността сред мъжете (14.6‰) продължава да е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (12.0‰). През 2017 г. на 1 000 жени умират 1 154 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата ( 15.0‰) отколкото в градовете (12.1‰).

През 2017 г. в област Благоевград са  умрели 10 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 3.7‰, като в сравнение с предходната година той намалява с 3.4 промилни пункта.

Брачност и бракоразводност

В област Благоевград през 2017 г. нараства броят на сключените бракове. Регистрирани са 1 131 юридически брака, които са повече с 8 в сравнение с предходната година. От тях  676, или 59.8%, се отнасят за населението в градовете. В селата са сключени 455 брака, или  40.2%.

През 2017 г. броят на регистрираните бракоразводи в област Благоевград е 476. В сравнение с предходната година техният брой  се е увеличил с 81. От всички прекратени бракове 72.9% се отнасят за градовете.

Естествен и механичен прираст на населението

Разликата между живородените и умрелите формира естествения прираст на населението. Тъй като в последните години умират повече хора отколкото се раждат, тази разлика е с отрицателна стойност, в резултат на което населението в област Благоевград непрекъснато намалява. През 2017 г.  в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на областта е намаляло с 1 399 души, или с 298 души повече в сравнение с 2016 година.                                      

С положителен  естествен прираст е само община Гърмен. Намалението на населението за областта, измерено с коефициента на естествен прираст е минус 4.6‰. С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естестествен прираст са  община Струмяни - минус 14.5‰, следват я общините Кресна - минус 12.0‰, и Симитли минус 8.2‰.                                                                                                            

В резултат на отрицателния механичен прираст (разликата между заселени и изселени) населението на област Благоевград е намаляло с  1 040 души през 2017 година.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d
loading...