Кметовете и кметските наместници в община Гърмен получават допълнително възнаграждение

Снимка: Infomreja.bg

Това решиха общинските съветници на последното си заседание

Вчера в НЧ „Искра – 1924“ – село Гърмен, се проведе поредното редовно заседание на местния парламент. На него съветниците приеха допълнение и изменение на Правилника за организация дейността на Общинския съвет и съответните комисии и за взаимодействието им с общинската администрация.

Промените са във връзка с настъпилите изменения в Закона за местното самоуправление и местната администрация от 7-и август тази година, които позволяват общинските съвети да променят начина на работата си в условията на ограничения при извънредно положение.

Дава се възможност на общинските съвети да провеждат заседанията си от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява виртуално участие чрез видеоконференция.

Комисиите също провеждат заседанията си онлайн. Изготвя се видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.

В дневния ред беше включено и изменение на структурата на общинската администрация. Предложението се състоеше в създаване на самостоятелно звено, което да подпомага работата на Общинския съвет и на неговите комисии и да осъществява организационно-техническо и административно обслужване на тяхната дейност, като не се променя числеността на администрацията. Това предложение също беше прието.

Най-продължителни бяха разискванията, свързани с предложението на кмета на общината Феим Иса за допълнително възнаграждение на кметовете и кметските наместници в размер на една брутна работна заплата.

Възражение направи общинският съветник Ахмед Башев, който подчерта, че не оспорва възможността за допълнително материално стимулиране, но желае да се подходи диференцирано, да се гласува поотделно за всеки кмет и кметски наместник, като се посочи какво точно е свършил, и да се изхожда от определени критерии.

В същия дух беше изказването и на общинската съветничка Минка Капитанова.

В отговора си кметът на общината посочи, че всички кметове и кметски наместници са внесли докладни записки до него и до председателя на Общинския съвет, в които са отчели своята дейност. Той подчерта, че те са били на първа линия в борбата с COVID-19, като са посещавали домовете  на хората под карантина, излагайки се на риск. Изтъкна също, че имат принос и в осигуряването на местните приходи.

Предложението беше подложено на гласуване и прието само с четири гласа против.

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.