Отчетът за изпълнение на бюджета на община Гърмен за 2019 година е приет

Снимка: Infomreja.bg

Взето е решение за допълнително финансиране на две маломерни паралелки

На своето последно заседание Общинският съвет в Гърмен прие отчет за изпълнение на бюджета на общината за 2019 година.

Приходите възлизат на 14 513 219 лева (за делегирани от държавата дейности – 10 770 288 лева и за местни дейности – 3 742 931 лева).

Направените разходи са 14 513 219 лева. 

Общинските съветници приеха и окончателен поименен списък на капиталовите разходи за миналата година и отчета за капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране за същия период от време.

Приет беше и отчетът за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз, както и  отчетът за състоянието на общинския дълг, и двата за 2019 година.

Друг въпрос, с който съветниците се занимаха, беше този за осигуряване на допълнителни финансови средства за обезпечаване на учебния процес в самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици през настоящата 2020/2021 година.

Става въпрос за самостоятелна маломерна паралелка в 3-ти клас с 9 ученици в Обединено училище „Христо Ботев“, Долно Дряново.

Нужните допълнителни финансови средства са в размер на 8 197,20 лева, изчислени по реда на чл. 68, ал. 4 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2020/2021 година.

Самостоятелна маломерна паралелка ще има и в Основно училище „Димитър Талев“, село Хвостяне. Тя ще бъде в 6-и клас, с 8 ученици. Допълнителните финансови средства за нея са 14 904 лева.

Общинският съвет взе решение за осигуряване на необходимото допълнително финансиране.

На заседанието беше приет и отчетът на кмета на общината за изпълнение на решенията на Общински съвет – Гърмен, за периода 12.11.2019 г. – 30.06.2020 година.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.