В Гоце Делчев се изпълнява проект в помощ на хората с увреждания и в неравностойно положение

Снимка: Infomreja.bg, архив

Времетраенето на проекта е 10 месеца

На 01.12.2019 г. стартира изпълнението на проект „Община Гоце Делчев с грижа за хората с увреждания и в неравностойно положение“ със срок за изпълнение 10 месеца – до 01.10.2020 г.

Стойността на проекта е 97 791,50 лева, от които 83 122,78 лева европейско и 14 668,72 лева национално съфинансиране.

Проектът се финансира 100 % по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, процедура BG05M9ОP001-2.071 МИГ Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово - Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи лица“ чрез ВОМР.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот чрез осигурен устойчив достъп до интегрирани услуги за социално включване в общността на лица с увреждания, хора над 65 години в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск в община Гоце Делчев.

Специфичните цели са:

  • Да се подобри на местно ниво предлагането на интегрирани междусекторни услуги за лицата с увреждания, хора над 65 години в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск, чрез разширяване дейността на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, създаден по операция "Нови възможности" на ОП РЧР 2014-2020.
  • Да се подобри достъпът на лицата с увреждания и самотно живеещите възрастни хора до качествени услуги за социално включване, съобразени с индивидуалните им потребности.

Целевата група на проекта обхваща 22 лица, представители на следните уязвими групи:

  • хора с увреждания;
  • хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Проектът е насочен към удовлетворяване на непосредствените нужди от грижи и помощ за решаване на ежедневните проблеми около самообслужването и осъществяването на битови дейности, удовлетворяване на социалните потребности от общуване и създаване на възможности за социално включване в живота на общността. Ето защо основната дейност, която ще се изпълнява, е предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда за възрастни хора (над 65 години в невъзможност за самообслужване) и за хора с увреждания.

В рамките на 8 месеца на лицата от целевите групи ще бъдат осигурени почасови услуги от личен асистент за задоволяване на ежедневните им потребности и осъществяване на комунално-битови дейности, подкрепа и консултиране във връзка със  задоволяване на потребностите им от организация на свободното време, достъп до социални, културни, образователни и други услуги в общността, осъществяване на контакти и социално включване в живота на общността.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn
loading...