Съветниците в Кюстендил гласуват оптимизация на училищната мрежа

Снимка: Infomreja.bg

Предложението е на кмета на града Петър Паунов

Кметът на община Кюстендил предлага на гласуване днес оптимизация на мрежата от общински основни училища в община Кюстендил, считано от 2020/2021 учебна година. Идеята е четири от основните общински училища да се преобразуват чрез вливане в три основни училища, както следва:

 - Преобразуване на ОУ „Даскал Димитри" чрез вливане в ОУ „Проф. Марин

Дринов“

- Преобразуване на ОУ „Христо Ботев“ чрез вливане в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

- Преобразуване на ОУ „Ильо войвода“ чрез вливане в ОУ ..Св. Паисий Хилендарски“

- Преобразуване на ОУ „Иван Вазов“ чрез вливане в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“.

Решението предстои да бъде взето по време на заседание на Общинския съвет в Кюстендил. В мотивите си кметът Петър Паунов посочва, че оптимизацията се налага заради драстичното намаляване на броя на учениците в общината. „Намаляването на броя на учениците води и до съществуване на паралелките с брой ученици под допустимия максимум. През 2019/2020 учебна година в ОУ "Христо Ботев“ и ОУ „Ильо войвода“ всички паралелки са непълни, а в ОУ „Даскал Димитри” от 10 паралелки в училището 8 са непълни.

Училищата с малък брой ученици не могат да осигурят от делегирания бюджет всички плащания на педагогическия и непедагогическия персонал, съгласно Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Затруднено е поддържането и развитието на материалната база и техническото оборудване на училищата с минимален брой ученици, което е предпоставка за снижаване качеството на обучение“, се посочва още в докладната записка, внесена за разглеждане в местния мини парламент.

В мотивите си кметът на Кюстендил посочва, че има опасност от превръщане на ОУ „Даскал Димитри“ в сегрегирано училище, което е в противоречие с чл. 99, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/. Броят на учениците от ромския етнос в това училище е над 51%. Поради тази причина училището се превръща в нежелано от родителите на бъдещите ученици. Вливането му в ОУ „Проф. Марин Дринов“ ще намали процента на броя на учениците от ромския етнос прогнозно до 25%.

ОУ „Иван Вазов“ се намира в кв. „Изток“. Там жителите са от ромския етнос и училището е сегрегирано. Страх от непознатото, неувереност, липса на самочувствие, опасяване от дискриминация са основни фактори, които затрудняват интеграцията на учениците от ромския етнос. Община Кюстендил е пионер в образователната интеграция на ученици от ромския етнос. Процесът на интеграция стартира през 2003 година и продължава и днес.

През 2019/2020 учебна година над 300 ученици от кв. „Изток“ учат в основните училища в града. Тези ученици показват по-добри резултати и добре се вписват в градските училища. За повишаване на образователните резултати на учениците от изключителна важност е и квалификацията на педагогическите кадри за работа в мултикултурна образователна среда.

Отпадане на ученици, т. н. „ранен брак“, ниски резултати на външното оценяване - това са основните негативни страни на ОУ „Иван Вазов“ и тази тенденция е постоянна. През 2018 година, след направени проверки от община Кюстендил, са закрити три подготвителни групи към училището, поради изключително ниска посещаемост и децата са насочени към ДГ „Мечта“, която се намира в същия квартал.

В началото на 2020 година е извършена и оптимизация на групите за целодневна организация на учебния ден /ЦОУД/ в посока намаляване им. Създадени са сборни групи за ЦОУД. Отново причината е неприсъствие на учениците в часовете за ЦОУД. В училището в ромския квартал често усилията са насочени към първоначалната грамотност и в повечето случаи в усвояването на трудови навици и умения, а резултатът е ниски образователни резултати на болшинството от учениците.

Една от основните дейности в Плана на община Кюстендил за действие и изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите в Кюстендилска област /2012 - 2020/ за периода 2015 - 2020 г, е: „Продължаване извеждането на децата от обособените по етнически признак училище и детска градина в същите такива, извън квартал „Изток”“. В тази връзка предложението е учениците от I до IV клас да останат в сградата на ОУ „Иван Вазов“ в квартал „Изток“, а учениците от V до VII клас постепенно да бъдат насочени към основните училища в града при спазване на чл. 12 от ЗПУО.

Образователно-възпитателният процес ще продължи да се осъществява в съществуващия сграден фонд при оптимално разпределение на класните стаи от всеки директор на приемащото училище, с цел запазване на едносменния режим на обучение.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd