В Разлог приемат проекти за преработка на селскостопански продукти

Снимка: Infomreja.bg

СНЦ „МИГ – Разлог“ първо в област Благоевград обяви процедура за прием на проектни предложения по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Мярката е ориентирана към стопанския сектор, с акцент върху местните предприемачи. Финансовата помощ ще се предоставя на представители на сектори, занимаващи се с мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, месо и месни продукти, плодове и зеленчуци, пчелен мед и пчелни продукти, растителни и животински масла и мазнини, технически и медицински култури и фуражи. Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост в община Разлог.

Допустими кандидати по процедурата са регистрирани земеделски стопани, чийто минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство е не по-малък от левовата равностойност на 8000 евро. Също така, признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. от ПРСР, както и еднолични търговци и юридически лица. Задължително условие е кандидатите да имат седалище на територията на община Разлог, а финансиране ще получат също само дейности, които се изпълняват на територията на общината.

Минималният размер на допустимите за финансово подпомагане разходи  за един проект е 29 337 лв.  Максималният  - 391 160 лв. Безвъзмездната финансова помощ, която всеки одобрен проект ще получи, е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, но не повече от 195 580,00 лв.

Финансиране ще получат разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството, закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, закупуване на специализирани транспортни средства за превоз на суровините или готовата продукция, изграждане и оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление и други.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път чрез попълване на формуляр в Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020. Кандидатите по процедурата могат да подават своите проектни предложения до 17.30 часа на 31 август.

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2
loading...