Съветниците в Гоце Делчев актуализират цените за таксиметровите превози

Снимка: Infomreja.bg

Утре - на 25. април, от 14.00 часа, председателят на ОбС - Ангел Гераксиев, свиква редовното за април заседание.

Дневният ред на сесията е с 26 точки, според които ще бъдат приети решения, касаещи цялата община.

Общинските съветници ще дебатират и ще приемат Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев.

Ще бъде прието дарение на недвижим имот, частна общинска собственост както и ще бъде дебатирана и приета структурата на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД.

Според дневния ред на заседанието е предвидено приемане на доклади по чл.26 „А“ от Закона за народните читалища, регистрирани на територията на общината, както и одобряване на средносрочна бюджетна прогноза на община Гоце Делчев за периода 2019-2021 г.

Общинските съветници ще излязат със свое решение относно участието на Община Гоце Делчев във Втора покана за подаване на предложения по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег – ИПП България – Македония 2014-2020 г.“ в Република Македония.

На утрешната сесия ще бъде определен и представител на община Гоце Делчев за извънредното заседание на 10.05.2018 г. на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, за съгласуване на позиция и мандат по дневен ред.

Една от също важните точки в априлското засенатие е и Актуализацията на цените за извършване на таксиметров превоз на територията на общината, както и приемането на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета за периода 2018-2020 г.

Общинските съветници ще одобрят кандидатстване за финансиране чрез отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за изпълнение на проект: „Смяна на водопроводната мрежа по улици в югозападната част на града, които са включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Гоце Делчев“.

Утре на сесията предстои и гласуване за разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №17395.139.16 в местността Заемджиков чифлик/ Мочура от землището на Гоце Делчев за складова база с офиси и магазини.

На вниманието на общинските съветници и обществеността ще бъде представен доклад за изпълнение на схемата за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Гоце Делчев. Ще бъде гласувано учредяване право на пристрояване към църква „Свети свети Кирил и Методий“ като местно поделение на Неврокопската света митрополия.

Отдаване под наем на ученическия стол в Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ - Гоце Делчев, предоставяне на помещения, частна общинска собственост за безвъзмездно управление на Агенция по геодезия, картография и кадастър град София, предоставяне за безвъзмездно управление на помещения за офис на Областна служба „Изпълнение на наказанията“ - Благоевград, предоставяне на помещения, частна собственост за безвъзмездно управление на Областна дирекция „Земеделие“ - Благоевград, предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искания на Общинска служба по земеделие и предоставяне на животновъди на общински пасища, мери и ливади, са също сред предстоящите гласувания на сесията утре.

Общинските съветници ще одобрят или отхвърлят предложение за промяна начина на трайно ползване на общински мери и пасища в землището на Гоце Делчев и двете села Брезница и Лъжница, както ще бъде гласувано и провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на земеделски земи, частна общинска собственост.

На предстоящото утре заседание на ОбС-Гоце Делчев, ще бъде определен и представител в Общото събрание на „Керамика“ АД, както и ще бъде прието решение за изграждане на мемориален комплекс на 28. Мотострелкови полк – Гоце Делчев.

Съветниците ще приемат и решение за предоставяне на дарение на движима вещ общинска собственост – анализаторна система за нуждите на РУ - Гоце Делчев, както и ще определят цените за отдаване под наем на зала в Младежки дом в село Буково.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2