Следизборни страсти: Проф. Стоилов - изявление за бъдеще и настояще

Снимка: Infomreja.bg

Първи коментар след изборите в ЮЗУ

Към какво се стремят преподавателите и студентите в Югозападния университет с избора на професор Юруков за ректор? Професор Стоилов направи коментар на този въпрос чрез речта му пред Общото събрание, оценена според преброителите с 15 гласа. Публикуваме я без редакторска намеса.

Уважаеми колеги,

Уважаема госпожо Председател,

Основните си принципи за управление вече публикувах, затова в рамките на отпуснатото време ще представя само някои техни акценти.

Стратегическата цел на всеки, който желае доброто на университета ни, би трябвало да е една – да организира образователната, научноизследователската, културната и спортната дейност по такъв начин, че съвкупността от тях да формира умения у всеки наш завършващ бакалавър и магистър, които да му дадат възможност да се реализира успешно на пазара на труда, а университетът ни да се нареди в челото на първите пет наши висши училища с класическа университетска структура и от тази позиция да започнем да се съизмерваме и с европейски университети.

Преди това обаче трябва всички заедно да се справим с появяващите се вече наченки на разпад.  

Това означава от първия ден на мандата си ръководният екип да започне да прилага досегашните успешни практики на всички академични ръководства, водили университета напред от началото на съществуването му до днес.

Означава също да бъде възстановен академизмът в областите на университетска дейност, в които той отсъства.

Означава да се възстанови сигурната, спокойна и творческа среда за работа на преподавателския и административния състав и за обучение на студентите.

Означава фаворитите и в работата, и в обучението да бъдат създавани от университетските правилници, процедури и инструкции, а не от нечий личен интерес.

Означава радикално да се модернизира учебната и технологичната среда за образование и наука, означава да се оборудват залите с достъпна за преподавателите и студентите съвременна апаратура за съвременно обучение и за научни изследвания на съвременно технологично ниво.

Означава да се създадат условия за повишаване на научната, чуждоезиковата и педагогическата квалификация на академичния състав, на правописната грамотност и на чуждоезиковата подготовка на административния състав, на чуждоезиковата компетентност на студентите ни.

Необходимо е студентското практическо обучение да влезе в истинска връзка с бизнеса и с неговите актуални потребности.

Наложителните конкретни стъпки:

I. В сферата на УЧЕБНАТА РАБОТА:

1. Ще възстановя хорариума от 2400 часа в учебните планове на бакалавърските специалности.

Всички знаем, че в края на учебната 2015/2016 г., по нареждане на господин ректора, бе въведен хорариум от 2200 часа и така учебните планове се оказаха с възможно най-ниския разрешен хорариум за придобиване на ОКС „Бакалавър“.

Наложи се водещи за конкретна специалност дисциплини да се изучават с минимален хорариум, а в много от случаите – и без часове за семинарни занятия.

Създадоха се предпоставки за некачествено образование и недобра програмна акредитация на професионалните ни направления.

Чрез допълнителните 200 часа деканските ръководства, по своя преценка, може да заложат в учебните планове дисциплини, които:

- да компенсират пропуснато в средното училище

- да увеличат хорариума на водещи за специалността дисциплини

- да въведат дисциплини, обвързващи най-важното за специалността с изискваните от бизнеса професионални умения на студентите ни

- да повишат тяхната езикова компетентност с цел увеличаване на мобилностите по програма „Еразъм +“, както и  да увеличим шансове им за пазарна реализация и заради владеенето на чужд език.

2. Ще формирам екип от млади и обучени специалисти, които целогодишно ще се занимават с рекламната и кандидатстудентската кампания на университета.

II. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

1. Ще премахна досегашното изискване документите на кандидатите за заемане на академична длъжност да се разглеждат веднъж годишно.

Досегашната практика знаем с каква цел бе наложена и няма нужда да губя време да я коментирам.

2. Ще въведа критериална система за оценяване на дейността на служителите в Ректората.

Нас, преподавателите, ни атестират.

Секретарките и инспекторите в учебните служби, ги оценяват студентите.

Служителите в Ректората обаче не ги оценява никой. Вследствие на което, не без съдействие свише, някои от тях започват да демонстрират манталитет на недосегаеми. Там например има служителки, при които, за да отиде по служебен въпрос, преподавател или администратор - без значение кой, трябва поне два дена преди това да се подготвя психически за срещата си с тях.

Такова поведение във висше училище е недопустимо.

III. СТУДЕНТИТЕ

1. Уважаеми колеги студенти - през мандата вие и вашите колеги ще завършвате обучението си с не по-висока такса от тази, с която сте приети.

Това означава, че в хода на обучението семестриалната ви такса няма да бъде повишавана. Не е академично, нито е коректно да ви приемаме при едни условия и в хода на обучението да променяме тези условия в неизгодна за вас посока.

Ще има обаче нулева търпимост към зачестяващите прояви на арогантно и агресивно поведение, демонстрирано от колеги студенти към преподаватели и администратори, в това число – и към натиска за получаване на незаслужено високи оценки – това трябва да е ясно!

2. При встъпването си в мандата ще учредя приз „Стипендията на ректора“, т.е с лични финансови средства ще заплащам семестриалните такси за обучение на носителя на приза за съответната учебна година.

3. Ще имате пълната свобода на действие за онези ваши инициативи, с които да убедите гражданите и гостите на този прекрасен град, че в Югозападния университет се учат компетентни, умни и можещи студенти.

IV. БИБЛИОТЕКАТА И УНИВЕРСИТЕТСКОТО ИЗДАТЕЛСТВО:

1. Ще стартира процес на дигитализиране на масивите с литература, за да може студентите, докторантите и преподавателите да ползват тези източници и от вкъщи.

2. Досегашната Печатна база ще бъде преструктурирана в университетско издателство, техническото му оборудване ще бъде осъвременено, за да постигнем качество и съвременна визия на издаваната литература и на учебните пособия.

V. РАБОТНАТА ЗАПЛАТА И СОЦИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

1. Ще бъде актуализиран размерът на сумата, получавана за академична степен.

2. Ще бъде повишено заплащането на наднормения час – в университета то не е коригирано от десетилетия.

3. Работната заплата на всеки ще бъде повишавана с не по-малко от 10% през всяка от годините на мандата.

Налице е сериозно изоставане спрямо ръста на работната заплата дори от тази в училище, където новопостъпил учител сега започва със стартова заплата от 920 лв., а от 2020 г. – с над 1000 лв. В същото време с повишаването на минималната работна заплата след месец университетски преподаватели и служители ще се окажат на нейното ниво.

4. Ще се създадат критерии за растеж на административния състав и критерии за заплащане на техния труд.

5. Ще се промени досегашният начин за раздаване на бонуси.

През мандата всеки работещ в университета ще получава като бонус регламентирана базова сума по предварително известЕни на работещите поводи.

Тази базова сума ще се определя в зависимост от йерархията на академичните длъжности (за преподавателите) и от йерархията на заеманата длъжност (за административния и помощния състав) и ще е еднаква за всеки от съответното ниво. А чрез карта, изработена по модела на минималните национални изисквания за придобиване на академична длъжност, ще влязат в действие университетски изисквания за получаване на бонуси и над тази базова сума. Така всеки, единствено в зависимост от конкретния си принос към университета, ще получава допълнителен бонус над базовата сума за нивото, съобразно конкретните си заслуги към институцията Югозападен университет. С помощта на обективни критерии, известни на всеки. С възможно най-ниска степен на субективизъм, защото той доста често не отразява реалния принос.

Професор  Ракьовски е в залата. Присъдена му бе национална награда за литературна критика, но в редицата на получилите бонус той липсва. Защото по свой си начин изразява протеста си срещу случващо се в университета, което той не одобрява. Други обаче, изповядващи веруюто „Шефе, извинявай, твоята риба се хвана на моята въдица, заповядай“, са в редицата. Давам примера, за да илюстрирам, че субективизмът, в лошите му проявления, има свойството да пропуска качествени постижения, да отчуждава и да демотивира достойни колеги.

6. В университета ще бъде разкрит медицински офис, обслужван от медицинска сестра.

IX. За ПАРТНЬОРСТВОТО С БИЗНЕСА И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

1. Ще направя и невъзможното да активизирам бизнесструктури в услуга на Югозападния университет

Ще инициирам срещи с ръководители на общината – кмета и председателя на Общинския съвет, с представители на бизнеса, за изработване на финансов план, подпомагащ рекламната кампания на университета, подпомагащ учебни инициативи и подпомагащ обучението на отделни негови студенти чрез стипендии и предварителни договори за работа.

2. Ще популяризирам инициативи за даряване на средства за университета при стриктно спазване на волята на дарителите и при пълна отчетност пред тях и пред Общото ни събрание за начина на изразходване на дарените средства. 

И последно, колеги,

Понеже сме лице в лице, коректният подход изисква да не подмина пръсканите слухове за казармения ред, който уж съм щял да въведа.

В залата са моите колеги от Филологическия факултет, които ми гласуваха доверието два мандата да бъда техен декан.

В залата са и колеги от всички останали факултети, с които по различни поводи в кабинета ми като заместник-ректор сме обединявали усилията си да решим възникнал образователен проблем – те най-добре знаят, че повод за безпокойство няма.

През 2007 г., преди първия ми избор за декан, бях ръководител на Катедата по български език и като такъв отговарях и за кандидатстудентската кампания в частта ù за изпита по български език. Веднага след избирането ми за декан сам делегирах правомощията си по кандидатстудентската кампания на доц. Евдокия Христова, лека ù пръст. Доброволно отстъпих и длъжността си на катедрен ръководител на друг мой колега, просто защото и досега съм убеден, че концентрирането на много правомощия в едни ръце не е стъпка в правилната посока.

Наследих факултет с нула докторантски програми, предадох го в края на мандатите с десетина.

Извървяхме пътя от провинциален факултет до факултет, заемал места в тройката на филологическите факултети в Рейтинговата система.

Създадохме с колегите чудесен колектив с чудесни взаимоотношения, доцент Недин е тук, той най-добре знае от какъв факултет тръгна при заминаването си за лектората в Лондон и какъв факултет завари след години при пристигането си от там.

За оборудването на факултета с техника и за създадената нормална работна среда няма да говоря – колегите са тук, знаят.

Пак коректният подход изисква да отворя дума и за друго, за да не останат неясноти от времето ми като ръководител – било като декан, било като заместник-ректор:

В самото начало на първия ми мандат като декан, Факултетният съвет на Филологическия факултет лиши свой преподавател от възможността да продължи да преподава във факултета и в университета, като го пенсионира, а приятелят му, също преподавател, българският съд изпрати за четири месеца в затвора в Казичане, защото те, двамата, през мандатите преди моя, години наред ръководили едно, общо взето, формално обучение, провеждано в други градове, при което на студентите било обяснено да превеждат таксите си за обучение по банкова сметка, която впоследствие се оказа лична банкова сметка на единия от въпросните двама преподаватели.

Колегите, които разпространявате клишето за любовта ми към казармата – това ли е казарменият ред, от който се опасявате? Зад действията на такъв тип преподаватели като тези двамата ли заставате?!!

В началото на мандата си като заместник-ректор предложихна господин Юруков да поставим знамената на държавите, от които са учещи при нас чуждестранни студенти, на видно място, за да стане ясно, че Югозападният университет не е висше училище за провинциална употреба – освен от страната, тук учат и студенти от Япония, Китай, Близкия изток, Балканите. Да не говорим пък за това, че присъствието на тия знамена е световна практика за всеки уважаващ себе си и студентите си университет.

Господин ректорът не прие тази идея.

В специална докладна записка предложих на господин ректора да повиши заплащането на наднормения час.

Господин ректорът не прие това предложение.

Предложих, пак в писмен вид, всеки работещ в университета да има достъп през цялата календарна година до фиша си за работна заплата.

Отново последва отказ.

Споменавам всичко това не за да вменявам вини – в крайна сметка ректорът, който и да е той, вероятно взема решения съобразно преценката си кое е полезно, и кое – не. Казах всичко това, за да може всеки в залата сам да си отговори на въпроса може ли заместник-ректор на своя глава 1) да намали броя на часовете в учебните планове от 2400 на 2200 часа, и 2) да извършва на своя глава станалите вече прословути с кампанийното си безсмислие проверки за вземане на учебните занятия.

Колеги,

Гласувайте не за личния успех на Стоилов, Мирчев, Апостолов, Попкочев или Юруков, а за бъдещата по-добра участ на нашия университет!

Благодаря ви и успех на университета!    

 

КОМЕНТАРИ

На Васул на майка му22:26 - 04.01.2020
Абе Стоилов,не те ли е срам да си пишеш под чуждо име коментарите? Никой не те иска,ама главата ти не увира.
Джендъро22:03 - 07.12.2019
Василчо, теб сериозно те вълнуват напращели цици, да не си цицоман?
Василчо Людмилов Кръстев13:24 - 05.12.2019
Дженди, какви мъжки бе, те са му напращели като че ли са на Памела Андерсън, комплекси ще изпита мацката като му ги види
Джендъро16:45 - 02.12.2019
Василчо, аман от джендъри, дето гледат мъжките цици.
Васил Людмилов Кръстев04:54 - 02.12.2019
Людмилчо, взимай си редовно часовете и си носи редовно сутиенчето, че доста са напращели пущините.
На Васил na майка му09:06 - 01.12.2019
Yurukov gi karashe da vursat chernata rabota, be muhlyo, nali i tuka go pishe, i tam go kazaha. Yurukov sluhteshe chrez nego i Apostolov, ama tikvata ti , Vasilcho, ne moge da proumee elementarni istini. Kato nekoi sam u vuza bez razreshenie na Yurukov napravi neshto, ela pishi pak.
Васил03:56 - 30.11.2019
То се видя колко го подкрепят този смршник,където въведето слухтеше и дебнеше. Той ли ще връща академизма? Само роднините му го вярват.
Така им харесва14:34 - 28.11.2019
Убаво, ама като са се нагушкали с пари, защо да си развалят рахата? Кой да прави промени - Васил Марков, Марин, Панайотова, Манов, Симонска, Янка Стоименова, Каращранова, Пресли, кой от слугите? Па вие си дърдорете.
Код за сигурност, въведете кода i2d