Одобрена е Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.

Снимка: Infomreja.bg

НПНРБ включва 5 раздела

Правителството прие Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2021 -2025 година. В изпълнение на чл. 62б, ал. 1, т. 2 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и във връзка с чл. 6в, ал. 1 от ЗЗБ, Съветът за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия разработи Национална програма за намаляване на риска от бедствия (НПНРБ). Същата е съгласувана в рамките на постоянната Националната координационна група за подпомагане изпълнението на функциите на Съвета за намаляване на риска от бедствия към МС (Съвета, СНРБ).

НПНРБ включва следните 5 раздела: Въведение; Очаквания от реализирането на НПНРБ; Оперативни цели и дейности за периода 2021-2025 г.; Отчитане на напредъка по изпълнението на НПНРБ; Финансиране.

Националната програма съдържа стратегическите цели, оперативни цели и дейности за реализиране на оперативните цели. Същата, съгласно чл. 6в, ал. 1 от ЗЗБ, е със срок на действие 5 години, като обхваща периода 2021-2025. Тя следва да подпомогне изпълнението на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г., отчитайки необходимостта планираните дейности да бъдат ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени и да обхващат всички сектори и опасности.

Националната програма за намаляване на риска от бедствия определя оперативните цели и дейности в отделните приоритетни области за действие, е които следва да бъдат постигнати стратегическите цели, заложени в Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.

Обикновено бедствията имат значителен ефект върху социалното и икономическо състояние на обществото, поради това намаляването на причинените от тях щети и загуби е жизненоважен компонент на усилията за осигуряване на сигурност и просперитет във всеки един район в България. Съответно, очакванията от реализирането на Националната програма за намаляване на риска от бедствия са свързани с: намаляване уязвимостта на населението от бедствия; подобряване на координацията и ефикасността при реализиране на дейностите за намаляване на риска от бедствия в отделните сектори и недопускане дублиране на дейности; повишаване на инвестираните средства в дейности за намаляване на риска от бедствия; подобряване споделянето на информация и данни за риска от бедствия; използване на публично-частно партньорство за постигане на по-добри резултати в областта на намаляване на риска от бедствия; повишаване използването на иновации и технологии в областта на намаляване на риска от бедствия.

Източниците за финансиране на дейностите за изпълнение на НПНРБ са бюджетите на министерствата и ведомствата, общинските бюджети, фондовете на Европейския съюз и на други международни организации.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g