Санданското дружество с концесия за добив на тикли край Крушево

Снимка: Infomreja.bg

Санданското дружество „Илинденски мрамор“ с две поредни заповеди получи одобрение от ОбС – Гърмен, и заповед на кмета Минка Капитанова на проект за изработване на подробен устройствен план за изграждане на депо за строителни материали и добив на инертни материали в местността Маво в землището на гърменското село Крушево.

Публикуваната заповед в интернет страницата на общината подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – Благоевград, чрез общинската администрация в Гърмен, гласи публичното съобщение според заповед № 226 на кмета.   

Заданието е съгласувано с РИОСВ –Благоевград, и е издадено решение под № БД-17-ПР от 2008 г.

С писмо №3898-1 12.12.2017 г. на директора на РИОСВ се удостоверява, че решението от 2008 год. не е загубило правно действие към настоящия момент.

Извършени са и действия по разгласяване на решение 347 от протоклол № 27 на ОбС от 18.08.2017 г.

Със заповед № 227 на Капитанова от 08.06.2018 год. на „Илинденски мрамор“ ООД е одобрен и следващият проект свързан с предходния - за изработване на ПУП –„Добив на подземни богатства - скално-облицовачни материали в местностите Пандимон и Маво в землището на гърменското село Крушево".

Решението на ОбС – Гърмен, за одобряване на проекта е под № 346 от протокол 27 от 18.08.2017 г.

При обявяването на проекта за ПУП - ПЗ на 25.05. 2018 г. е постъпило възражение от кмета на с. Крушево - Ангелина Качамакова, което е било отхвърлено като неоснователно тъй като имотите, касаещи проекта за ПУП на „Илиндински мрамор“, са частна държавна собственост.  

Изработеният ПУП е съгласуван през 2017 и началото на 2018 год. с всички ресорни институции по веригата в Благоевград и Гоце Делчев.

Представеният договор от дружеството за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Крушево“, участък Пандимон, е от 08.06.2007 г. на Министерски съвет.

На база на представената документация ОбС – Гърмен, и кметът на общината Минка Капитанова са одобрили и двата проекта на санданското дружество - за добив на инертни материали и за депо за строителни материали.   

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.

loading...