Само 0.2% от жилищата в Благоевградско нямат ток, вода и канализация

Снимка: Infomreja.bg

Към  31.12.2018 г. жилищният фонд в област Благоевград се състои от 79 265 сгради със 140 519 жилища в тях. В сравнение с 2017 г. жилищните сгради са с 10 повече, а жилищата в тях се увеличават с 13. В градовете се намират 59.2% от всички жилища в областта, а в селата - 40.8%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 3 461 с 26 155 жилища в тях, тухлените - 67 045 със 104 895 жилища, а 9 469 жилища се намират в 8 759 сгради с друга конструкция. В градовете 29.9% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 68.3%  - в тухлени и 1.8% в други сгради. В селата 83.9% от жилищата се намират в тухлени сгради, 14.0% - в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 2.1% в стоманобетонни и панелни сгради (фиг.1).

Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи - 81.6 хил., или 58.0% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи - 25.5 хил. (18.1%), жилищата с пет и повече стаи - 21.8 хил. (15.5%), а едностайните са 11.7 хил. (8.3%).

Най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи, както в градовете, така и в селата съответно - 63.7 и 49.8%. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете - 68.7%, а многостайните с четири и повече стаи (53.1%) - в селата.

Според разпределението на жилищата в област Благоевград по години на построяване (табл.1) най-голям е относителният дял на построените жилища в периода 1971 - 1980 г. - 21.8% от общия жилищен фонд (30.7 хил.), следват построените жилища в периода 1981 - 1990 г. и 1961 – 1970 г. - 19.6% (27.5 хил.).

Осигуреността с жилища на 1000 души от населението в областта е 461 при средно за страната 566. Най-много жилища на 1000 души от населението са регистрирани в общините Струмяни - 705 и Сандански - 546, а най-малко в община Гърмен - 340 ( фиг.3).

Жилищата в област Благоевград се обитават средно от 2.2 лица, като при жилищата в градовете показателят е 2.2 лица, а в селата - 2.1. Най-висок среден брой лица на едно жилище през 2018 г. е регистриран в община Гърмен и община Сатовча по - 2.9, а най-нисък в община Струмяни - по 1.4.

Общата полезна площ на жилищата към 31.12.2018 г. е 11 163 хил. кв. метра. Полезната площ на човек от населението в областта е 36.6 кв. м., като най-голяма е в община Банско - 47.2 кв. м., а най-малка в община Якоруда - 25.8 кв. м.

Към 31.12.2018 г. 63.8% от всички жилища в област Благоевград се намират в едноетажни и двуетажни сгради. Относителният дял на жилищата в шест - и повече етажни сгради е 13.1%.

Преобладаващата част от жилищата 138 813 (98.8%) е частна, а само 1 706 жилища (1.2%) са държавна или общинска собственост.

Около една трета от жилищата в област Благоевград (41 567) имат висока степен на благоустроеност - освен електричество, водопровод и канализация, имат изградена инсталация за отопление. Само 0.2% от жилищата в областта нямат електричество, водопровод и канализация.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf