С почти 5% намалял броят на записалите се студентите в ЮЗУ и АУБ

Снимка: Infomreja.bg

Студентите чужди граждани са 889 души

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Благоевград показват, че:

През учебната 2019/2020 година в детски градини са записани 10 678 деца, или с 1.8% по-малко в сравнение с предходната година. Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 1 320 и 1 103 ученици. През учебната 2019/2020 година общият брой на студентите, записани в образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“,  „бакалавър” и „магистър“ е 8 970. 

Предучилищно образование

През учебната 2019/2020 г. броят на самостоятелните детските градини в област Благоевград е 67 и нараства в сравнение с 2018/2019 учебна година с 3.1%. Броят на децата настанени в детските градини през учебната 2019/2020 г. е 10 678, от които 5 401, или 50.6% са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1.8%.

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2019/2020 година е 88.3%, или с 0.6 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2018/2019 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 159. Средният брой деца, формиращи една група е 23, като този брой е най-висок в община Банско – 27. Най-нисък е средният брой деца в една група в община Сатовча - 17 и в община Якоруда - 19. 

Педагогическият персонал, зает в детските градини е 991 души, и в сравнение с предходната учебна година нараства с 19 души, или с 2.0%. Детските учители са 932, или 94.0% от педагогическия персонал. 24.2% от персонала е ангажиран в детските градини на община Благоевград.

Общо образование

Към 01.10.2019 г. учебни занятия се водят в 103 общообразователни училища, като броят на учениците в тях е 28 485. В сравнение с предходната година броят на общообразователните училища намалява с 1.9% и на учениците в тях  с 0.7%.

В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 20 ученици.

През предходната 2018/2019 учебна година 477 учащи от І до VІІ клас са напуснали общообразователните училища в област Благоевград. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали за чужбина - 47.6%, следван от дела на напусналите по семейни причини - 46.8%, и на напусналите поради нежелание да учат – 2.9%.

През 2019 година основно образование в общообразователните и специалните училища в област Благоевград са завършили 2 859 ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 1 320 души.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2019/2020 година са 2 672.

Професионалното образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2019/2020 г. в област Благоевград се осъществява в 21 професионални училища. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 5 778, като в сравнение с предходната година намалява с 2.5%.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 58.6% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

На една паралелка в професионалните гимназии и спортното училище се падат средно по 24 ученици.

През 2019 г. средно образование в професионалните гимназии и спортното училище, в програми за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация са завършили съответно 272 и 831 души. 

През настоящата учебна година преподавателите в професионалните училища са 505 души.

Висше образование

През учебната 2019/2020 година общият брой на студентите в област Благоевград, записани в образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър” и „магистър” е 8 970 души, или с 4.9% по-малко в сравнение с предходната учебна година.

За придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” се обучават 506 студенти, за „бакалавър” - 6 381 студенти и за образователно-квалификационна степен „магистър” – 2 083. Жените студенти в област Благоевград са 5 495, или 61.3% от общия брой на студентите. Студентите чужди граждани са 889 души, или 9.9%.

През изминалата 2019 г. висше образование степен „професионален бакалавър” са завършили – 120 студенти, „бакалавър” -  1 511 студенти и степен „магистър” – 1 037.

През учебната 2019/2020 година студентите са обучавани от 745 преподаватели, от които жените са 431. На основен трудов договор работят 518 души, или 69.5% от общия брой. 

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d