С 20 % увеличават цената на водата в Благоевградско

Снимки: КЕВР

Увеличението на цената на водата на територията на област Благоевград и бизнес планът на ВиК оператора за периода 2017-2021 г. минаха на обществено обсъждане в КЕВР.

В откритото заседание, проведено на 7. ноември, участваха управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград, Росица Димитрова, и представители на дружеството.

Според заявлението за цени от водното дружество цената на водата ще се увеличи с около 20 % и от следващата година тя ще стане 2.099 лв./куб. м.

От официалното съобщение на регулатора става ясно, че съгласно параметрите на бизнес плана, разгледани на открито заседание в КЕВР, през периода 2017-2021 година „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград, предвижда инвестиции в публични активи за близо 12,866 млн. лв., а в собствени активи – над 3 млн. лв.

След внасянето на бизнес плана и заявлението за цени от ВиК-Благоевград, на 30.06.2016 г., изменени с последващи заявления, КЕВР със свое решение от 9.08.2017 г., преустанови административното производство, до отпадане на основанията за неговото спиране. Причината за това бяха констатирани неясноти относно процесите на окрупняване на обособената територия на дружеството и промяната на нейните граници с включването на община Петрич.

Неизяснена оставаше и ситуацията с община Струмяни. Съгласно решение на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 2009 г. тя е включена в обособената територия на ВиК-Благоевград, член е на асоциация по ВиК-Благоевград и е страна по договора, сключен между АВиК и ВиК оператора, но досега ВиК услугите за местното население бяха предоставяни от ВиК дружество с общинско и частно участие.

Като друго основание КЕВР отчете неприключилата открита процедура за възлагане на обществена поръчка с бенефициент МРРБ, която включва подготовка на анекс/си към подписания договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията между Асоциацията по ВиК-Благоевград и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,  гр. Благоевград.

Административното производство по разглеждане на бизнес плана и на заявлението за цени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград беше възобновено, след като отпаднаха основанията за неговото спиране. От страна на МРРБ в КЕВР бяха предоставени копия от окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните активи, ВиК системи и съоръжения, между държавата и общините, включително за територията на община Петрич.

На 03.08.2018 г., с последващо изменение от 29.08.2018 г., водното дружество представи за одобряване от регулатора преработен бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Същевременно бизнеспланът на водното дружеството е одобрен с решение на общото събрание на АВиК – Благоевград на 09.10.2018 г.

В него е отразена промяната в обособената територия на дружеството след присъединяване на община Петрич в АВиК – Благоевград. До края на 2018 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД предстои да приеме ВиК активите в община Струмяни и от 01.01.2019 г. ще започне да предоставя ВиК услуги на потребителите в общината. За потребителите на услуги в община Петрич това е планирано да стане от 01.01.2020 г.

Съгласно параметрите на бизнес плана, през периода „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, предвижда инвестиции в публични активи за близо 12,866 млн. лв., а в собствени активи – над 3 млн. лв. След извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана на дружеството и след прилагане на ценообразуващия модел, в доклада на работната група се предлага комплексната цена на ВиК услугите /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води/ за битовите клиенти и приравнените към тях за 2018 г. да бъде в размер на 2,099 лв./куб.м. с ДДС.

Действащите цени на ВиК услуги формират комплексна цена за потребители на смесено водоснабдяване в размер на 1,668 лв./куб.м. с ДДС, а за потребители на гравитачно водоснабдяване – 1,416 лв./куб.м. с ДДС. Предлаганата нова цена за битовите потребители е под нивото на определената за 2018 г. социална поносимост на цените на ВиК услугите на обслужваната територия – 5,03 лв./куб. м., определена съгласно §1, т.4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, с данни от НСИ за средномесечен разполагаем доход на лице в домакинство.

На откритото заседание управителят на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, Росица Димитрова заяви, че дружеството приема изводите в доклада на работната група за новия бизнес план и за цени на услугите.

След заседанието Комисията проведе обществено обсъждане по проекта на решение за одобряване на бизнес плана на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,  гр. Благоевград и за утвърждаване на цената на предоставяните ВиК услуги.  В обсъждането участваха представители на поканени от Комисията заинтересовани страни и организации.

Според Българската Асоциация по водите бизнес планът създава възможности за развитие на дружеството, но бяха изразени и опасения, че късното му приемане ще създаде затруднения за изпълнение на заложените в него показатели. От Националния браншови синдикат "Водоснабдител"–КНСБ оцениха плана като наложителен, балансиран и реалистичен.

Според тях планираните инвестиции ще позволят да бъдат постигнати заложените цели в показателите за качество на услугите, а предлаганите цени са под прага на социалната поносимост. Представителят на Омбудсмана постави въпроса дали водното дружество е обсъдило с потребителите предвижданото увеличение на цените на ВиК услугите и изрази становището, че методиката за изчисляване на размера на социалната поносимост на цените за областта не отговаря на действителните доходи на населението.

В отговор управителят на ВиК дружеството посочи, че са проведени многобройни срещи с потребители за обсъждане на новите цени, а обявяването им е направено в съответствие с нормативните изисквания. Становището на Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ "Подкрепа“ е, че бизнеспланът е твърде социален и заложените цени на услугите няма да покриват нарасналите разходи на дружеството.

Окончателното решение за одобряване на бизнес плана и цената на ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 29.11.2018 г.

 

КОМЕНТАРИ

тя10:17 - 23.11.2018
тази е пълна простакела кой я натресе време й е да се изпари вече този боклук долен заедно с тази дето я назначи
Питагор12:11 - 22.11.2018
Някой може ли да ми обясни, как от цена в момента 1,416 лв с “20%” увеличение се получава исканата нова цена от 2,099 лв??!! Вън на калинките от ВиК!
той09:52 - 15.11.2018
ОЧАКВАМЕ да подобри по този начин колективния трудов договор във ВиК.
Код за сигурност, въведете кода sj2