Регистрация като земеделски производител

Решили сте, да се регистрирате като замеделски производител и се чудите какви са необходимите документи за регистрация и какви ползи ще Ви донесе това начинание?

Ние от Счетоводна къща „Крестън БулМар-Кюстендил” сме насреща, за да Ви информираме и консултираме относно всичко, което Ви е необходимо за реализацията на целите Ви.

На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.

 

Необходимите Ви документи за регистрация са:

 

* за юридически лица:

- удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация (валидността му е 6 месеца);

- карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

 

* за физически лица:

- документ за самоличност;

- карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ, за земеделски производители, на които се прави пререгистрация;

 

* ако отглеждате животни:

- опис на номерата на ушните марки, заверен от официален ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект;

 

* ако обработвате земя:

Документи, доказващи правното основание за ползване на земята:

- ако земята е собствена – нотариален акт;

- арендни договори -  договорът  за аренда се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните; той се вписва в нотариалните книги и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие и гори; при вписване се предоставя скица на арендувания обект на договора, издадена или заверена от общинската служба по земеделие и гори; минималният срок е 4 стопански години;

- договор за наем – вписват се договорите за наем на недвижим имот, в т.ч. на земеделска земя, за срок не по-дълъг от една година;

Ползите за Вас ще бъдат следните:

- Само регистрираните за съответната година земеделски производители могат да кандидатстват за финансово подпомагане от ДФ ”Земеделие” по национални програми и европейски фондове в областта на земеделието и развитие на селските райони.

- Само регистрираните земеделски производители имат право да получават безплатно съвети от Националната служба за съвети в земеделието и от нейните областни служби.

- Само регистрираните земеделски производители могат да продават продукцията си на пазарите в цялата страна без касов апарат.

- Не се облагат доходите на земеделските производители, физически лица, включително извършващи дейност като еднолични търговци, за непреработена растителна и животинска продукция, в това число за пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство без декоративното.

Важно условие, което не трябва да забравяте, когато сте регистрирани като земеделски производител е, че ежемесечно трябва да подавате Осигурителна декларация Образец 1 към НАП!!!

Ако се нуждаете от допълнителна информация и експертно мнение, ние от Счетоводна къща „Крестън БулМар-Кюстендил” ще бъдем на разположение, за да отговорим на въпросите Ви и да бъдем верни спътници по пътя Ви към успеха.

 

КОМЕНТАРИ

деница08:52 - 21.05.2015
Идеално! Мерси!
иво08:51 - 21.05.2015
Полезна информация.
тони07:13 - 20.05.2015
благодаря ви.
Код за сигурност, въведете кода aa6