С 26 гласа „за“ и 2-ма „въздържали се“ приеха отчета за изпълнението на бюджет 2017 на Община Гоце Делчев

Снимка: Infomreja.bg, архив

Изпълнението на бюджет 2017 на община Гоце Делчев, който възлиза на 28 784 208 лева, бе прието днес от общинските съветници на редовното заседание на Общинския съвет с 26 гласа „за“ и 2-ма "въздържали се“.

В горепосочената сума бе отчетено, че са включени 16 183 408 лева държавни приходи и 12 600 800 лева общински приходи, които съответно са балансирани с олкова разходи както за делегираните от държавата дейности, така и за общинските местни разходи.

Фактически постъпилите средства по сметката на община Гоце Делчев за 2017 година са в размер на 24 244 991 лева, като от тях държавата е осигурила средства за издръжка на държавните дейности в размер на 15 633 976 лева и 179 395 лева наличности по сметките и касите на делегираните от държавата дейности.

От фактически постъпили по сметките на Община Гоце Делчев средства за 2017 година бе отчетена сумата от 9 611 016 и 1 287 269 лева наличност в банките и касите в края на периода.

По изпълнение на държавните приходи на проведената сесия в Гоце Делчев бе отчетено, че за изминалата 2017 година те са били в размер на 222 544 лв., като от тях 155 237 лв. са били средства за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени превози на определени категории граждани. 45 009 лв. за компенсиране стойността на безплатните превози на деца и ученици до 16-годишна възраст и 10 990 лв. субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози.

Посочените в отчета за 2017 година транфери в размер на 248 081 лв. са средства, осигуряващи изпълнението на проектите "От социални помощи към осигуряване на заетост", “Старт в кариерата", „Помощ при пенсиониране“ и др.

Общо държавните приходи към 31.12.2017 г. в бюджета за миналата година на община Гоце Делчев  възлизат на 15 633 975 лв. при първоначален план от 14 531 969 лв. или 107,41 % изпълнение спрямо плана.

В раздела общински приходи, финансистите от Общинската администрация в Гоце Делчев на заседанието на местния парламент отчетоха, че изпълнението им за 2017 г. възлиза на 117.87 % при първоначален план от 9 064 650 лв., а изпълнението е 10 898 282 лв.

В перо „Имуществени данъци“ при план 1 845 ,300 лв., за отчетния период са събрани 1 790 2018 лв., или 97,17 % спрямо първоначалния план. Изпълнението по „Общински такси“ на бюджета за 2017 г. е 97,67 % при план 2 630 152 лв., като изпълнението е 2 561 529 лв.

Средствата за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 78 800 лв. са включени в общата изравнителна субсидия. Според представения за приемане от ОбС бюджет 2017 на Община Гоце Делчев, от ПУДООС са получени за периода 329 809 лв.

Община Гоце Делчев е възстановила 63 600 лева временен заем, ползван за минал период от органите за местно самоуправление ФЛАГ ЕАД. Трансферираната като временен безлихвен заем сума по бюджета към сметките за средства от ЕС е в размер на 105 221 лв. за изпълнение на текущи проекти. Към 31.12.2017 г. според отчета с направените промени общинските приходи възлизат на 10 898 282 лв.

Анализът на изпълнението на разходите за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общия бюджет на Община Гоце Делчев, дава ясна представа за това, че в частта на държавните разходи през отчетния период се е изпълнявала оптимално функция „Образование - 96.6%, „Здравеопазване" - 98,9 %, „Социално осигуряване, подпомагане, и грижи" - 99,6 %, „Култура" - 100%, „Отбрана и сигурност“ - 100%, и дейност „Общинска администрация и кметства" - 100 %.

Общо разходите по бюджета на делегираните дейности на Община Гоце Делчев за 2017 г. възлизат на 15 633 975 лв. при първоначален план 14 771 170 лв., като остава салдо в размер на 179 395 лв. в края на отчетния период.

Общо извършените разходи за същия период възлизат на 9 611 016 лв. при план от 9 064 650 лв. или 107,66% спрямо първоначалния план.

 

КОМЕНТАРИ

благоевградчанин12:31 - 01.06.2018
стъкмистика
ЗАПОЗНАТ08:45 - 01.06.2018
ТАЗИ КОРУМПИРАНА АЛЧНА И ПРОСТА АЛКОХОЛИЧКА ЕЛЕНА АВРАМОВА-БОКЛУК ДО КОГА ЩЕ ИМА ГЛАС В ОБЩИНАТА
Код за сигурност, въведете кода 2cn
loading...