Най-много записани деца на ясла и детска градина има в Кресна, най-малко в Якоруда

Снимка: Infomreja.bg

Към 31.12.2018 г. в област Благоевград функционират 57 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 945 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения и местата в тях в областта намаляват съответно - с 3.4 и 0.9%.

В градовете детските ясли са 32 със 1 446 места, а в селата - 25 с 499 места.

Осигуреността с места в детските ясли в област Благоевград към 31.12.2018 г. е 23.6%, при 17.3% - средно за страната. По този показател област Благоевград се нарежда на второ място в страната, като с по-висока осигуреност е само област Габрово (26.7%).

През 2018 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи към ДГ в област Благоевград са постъпили 1 520 деца. В края на годината в детските ясли се отглеждат и възпитават 1 712 деца (табл. 2), от които момчета са 884, а момичетата - 828.

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2018 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 90.6%, следван от дела на децата на 1 година - 6.8%.

В края на 2018 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Благоевград, е 20.8% и като равнище е по-висок от средния за страната - 16.6%. Най-висока е стойността на показателя в община Кресна (49.0%), а най-ниска в община Якоруда - 8.2%.

Към 31.12.2018 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в областта работят 426 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по „Здравни грижи“ са 208, като 98.6% от тях са медицински сестри (205). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата, е 217 души (табл. 3).

Статистическото изследване на детските ясли е изчерпателно годишно статистическо изследване, провеждано от Националния статистически институт. Обхващат се както самостоятелните детски ясли, така и яслените групи към детски градини (ДГ).

Източник на статистическа информация са самостоятелните детски ясли и яслените групи в състава на ДГ. Осигурени са данни за персонала, местата, броя и разпределението на децата по възраст.

Детските ясли се създават в съответствие със Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 103 от 2 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 36 от 10 май 2011 г.) с цел подпомагане на семействата при отглеждане на деца до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5
loading...