Публична дискусия зад затворени врати за рудодобива в Босилеградско

На 15 май в Градското управление във Враня се проведе презентация и „публична“ дискусия за актуализираната „Студия за оценка за въздействие върху околната среда на проекта за експлоатация на руда за олово и цинк в местностите „Вучково леговище“ и „Кула“ в състава на мината „Грот“ А.Д. Крива фея, (бившата мина „Благодат“ в с. Мусул, Босилеградско).

В презентацията участваха авторите на въпросната Студия – специалисти от Рударско-геологическия факултет при Белградския университет: д-р Никола Лилич, д-р Динко Кнежевич и д-р Александар Цвийетич, шефът на Отдела за оценка на проекти и дейности върху околната среда при Министерството за защита на околната среда Зоран Велькович, поръчителят на Студията и носител на проекта директорът на „Грот“ А.Д. Крива фея д-р Златко Драгосавльевич, представители на общинските служби за защита на околната среда във Враня и Босилеград и представители на неформално Сдружение „Еко Краище“ като представители на заинтересираните граждани от Босилеград.

Самата Студия има 182 страници и подробно описва географията, геологията, технологията за изследване, изкопаване, първоначална обработка, флотация, извозване на оловно-цинковата руда и отлагане и изпускане на вредните материи. Авторите повече се концентрират върху цялата мина, и по-малко върху конкретното предстоящо разширение на мината, което е и предмет на Студията.

Въз основа на това са дадени и оценките за въздействие върху околната среда, които накрая могат да се сведат до общоизвестното мъдро заключение „опасно е, но ако се приложат предвидените стандарти за мониторинг и защита на околната среда, няма страшно“. Разковничето е точно в това „ако“.

Въпреки че презентацията и дискусията бяха обявени за „публични“ и бе отправена покана за изпращане на мнения и забележки, журналисти нямаше и следователно, в медиите не се появи никаква информация нито за презентацията, нито за самата дискусия. Със Студията се запознаха само ония, които имаха времето и търпението да отварят сайта на Министерството за защита на околната среда и да четат десетки страници на трудно смилаем специализиран език. Обработена журналистическа информация, пригодена и разбираема за средностатистическия читател, няма и сега, обяви председателят на КИЦ – Босилеград, Иван Николов.

Така презентацията и дискусията във Враня се превърнаха в монолог на празна сцена, в който специалистите от Рударско-геологическия факултет и Министерството на околната среда, изложиха чисто научно-технологичната и законодателната страна на въпроса.

Не така стоят нещата с представителите на неформалното гражданско Сдружение „Еко Краище“. Те най-напред са доставили две бутилки силно замътена вода наточени в непосредствена близост до мината. На Министерството за защита на околната среда са доставили цели 18 забележки върху Студията и накрая са поискали мината „Грот“ да бъде закрита в интерес на околната среда на Краището, а срещу собствениците да се образува съдебно производство! Това, разбира се, е предизвикало възмущение и негодувание сред поръчителите и авторите на Студията.

Не са дадени отговори за качеството на питейната вода, за качеството на въздуха над мината и околните села Горна Любата, Ръжана, Лисина и Босилеград, и за качеството на почвата в близост и около мината. Студията не дава пълна оценка за опасността при екстремни ситуации от високата дига (80 м.) и препълненото с опасна тиня хвостохранилище (6,5 милиона тона отпадни материи, върху площ от 24 декара).

Бяха изказани и забележки за използването в производствения процес на забранени в света отровни химически реагенси: натриум-цианид, оловен и меден сулфид и за тяхното изливане в притоците на Любатска река. Не по-малко са опасни и използваните експлозиви и неизбежното изливане на газове и синтетични масла от тежките машини, шумът, който те произвеждат и неговото въздействие върху хората, домашните и дивите животни.

Според международните конвенции, при разработка на проекти, в които има съмнения за вредно екологично влияние в трансграничен аспект, трябва да се поиска мнението и на съседните засегнати държави. Следователно, ако част от отпадните води от мината „Грот“ (особено при съмнения за наличието на отровни реагенси), се изливат в Любатска река, която е притока на Драговищица и Струма, авторите на Студията за оценка на въздействието върху околната среда е трябвало да осведомят и да поканят за участие в нейното изработване специалисти от Министерството на околната среда и водите на Р България. Такава покана, според публично достъпните информации, не е била отправена.

Твърдението, че на мястото, където се планира разширението на мината „няма природни ценности, за които да е задвижена и проведена процедура за защита..“, не е съвсем точно, което се вижда и от „Картата за положението на защитените природни богатства и значителни екологични райони на територията на община Босилеград“, обяви още председателят на КИЦ - Босилеград, Иван Николов.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d
loading...