Проверка от НАП – не, благодаря!!!

Голяма част от собствениците на фирми „треперят” при възможността да бъдат проверени от НАП. И наистина, за много от тях такава вероятност има.

Контролната функция на държавата не е особено засилена в областта на спазването на Закона за счетоводството, счетоводните стандарти и практики (етични норми). По отношение на данъците и осигуровките обаче, се наблюдава работеща, макар и не напълно ефективна система за контрол върху спазването на данъчното и осигурително законодателство.

Всяко несъответствие с рамките на закона може да е предпоставка за проверка от НАП. Ето защо собствениците на фирми трябва да могат да се доверят на своите счетоводители за това техният бизнес да не е в конфликт с данъчното и счетоводно законодателство. Паралелно с това трябва да се използват всички възможности за оптимизиране на данъците и осигуровките в рамките на закона.

Ние, в Счетоводна къща Крестън Булмар – Кюстендил, можем да Ви дадем Всичко това и още много.

Ще представим няколко причини, които биха дали повод на данъчните инспектори да започнат проверка на фирмата Ви:

1. Фирмата упражнява рискова дейност

Има сфери на дейност, които поради многото случаи на злоупотреби, се наблюдават от данъчната администрация. В този списъкът са включени дейности, в които има по-висок риск от укриване на обороти или ДДС измами. Такива могат да бъдат: строителство, търговия със стоки с висока стойност, хазарт, туризъм, развлекателни заведения и др. Ежегодно списъкът с рискови сфери се актуализира, като в него попадат дейности в които има по-висок риск от укриване на обороти или ДДС измами

2. Неподаване на изискуеми документи

Неподаване в срок на: годишни данъчни декларации, годишни финансови отчети, осигурителни декларации, декларации по ЗДДС и др. Това води до съмнение за проблеми в счетоводна отчетност или за некомпетентност на Вашия счетоводителя. В Счетоводна къща Крестън Булмар – Кюстендил стриктно следим за подаването на всички необходими декларации и документи в срок.

3. Отчитане на необичаен оборот от фискалните устройства

Когато оборота от фискалните устройства е необичайно нисък или е концентриран в края или в началото на деня или месеца – това е може да е сигнал за укриване на приходи, т.е. – нагаждане на оборота.

 Тук е моментът да споменем и още един начин за укриване на оборот:

4. Сигнали за неиздаване на касов бон

Неиздаването на касов бон, може да доведе не само до налагане на задължителната глоба за това, а и до ревизия на фирмата. На практика, сигналите от клиенти за неиздаден на касов бон са индикация за укриване на оборот.

5. Персоналът е предимно на 4-часов работен ден

Често срещана практика във фирмите е следната ситуация: с цел да се спестят осигуровки и ДОД, назначават персонала си на 4-часов работен ден, а реално той е зает на пълен работен ден. В този случай може да си предизвикате проверка не само от НАП, а и от Инспекция по труда. 

В тази връзка може да се посочи също:

6. Сключване на много граждански договори

Когато във фирмата има много на брой граждански договори, съмненията на данъчните инспектори са насочени към това, че най-вероятно става въпрос за прикрити трудови договори. И тук целта е същата както в предишната точка - плащане на по-малко данъци и осигуровки. Ако при извършена проверка инспекторите на НАП и Инспекция по труда установят, че изпълнителят по гражданския договор има работно време и работно място – това значи, че е налице прикрит трудов договор. 

7. Сделки със свързани лица

Ако чрез вашата фирма сключите голям брой сделки със свързани лица, това води до съмнения, както за действителността на сделките, така и за коректното определяне на цените. 

8. Офшорни зони

Фирмите, които имат отношения с офшорни зони, биха привлекли вниманието на данъчните служби. Това е така поради факта, че с такива сделки легално се пести от данъци и се укриват и обороти.

9. Прекалено високи разходи за командировки

Когато разходите за командировки на персонала и/или управителя са прекалено много или са извършени без дейността видимо да го налага, това би довело до съмнения за тяхната истинност. Фирмата може да обори тези съмнения с доказателства (пътни листа, заповеди и отчети за командироване, договори с контрагенти и др.) за извършените пътувания. Ако тези разходи са „надути”, това би довело до ощетяване на бюджета, като се спести корпоративен данък или неправомерно се ползва данъчен кредит.

10. Ревизии на контрагенти

Фирмата Ви може да бъде проверена при насрещна проверка - във връзка с ревизия на Ваш контрагент (клиент или доставчик), с цел сравняване на декларираната счетоводна информация от двете дружества. Най-често това се случва при проверки във връзка с възстановяване на ДДС. 

11. Сделки с много посредници

Ще възникнат въпроси ако фирмата Ви осъществява сделки с много и различни посредници, които не са присъщи за вида дейност. Това е продиктувано от практиката, че по този начин се надува балон за източване на ДДС с много „кухи“ сделки, като обикновено една от фирмите по веригата не внася данъка (като най-често тя е собственост на социално слабо лице), а други го възстановяват. Всичко това става възможно чрез изготвяне на счетоводни документи с невярно съдържание. 

12. Големи разходи в периоди на криза за фирмата

Пораждат се съмнения за укриване на приходи, когато в периоди на криза за фирмата, тя продължава да не оптимизира разходите си – поддържа скъп и голям офис, обновява автомобилите си и др. подобни. 

13. Големи задължения към бюджета

Натрупване на големи данъчни или осигурителни задължения могат  да се окажат причина, поради която фирмата да е под специален мониторинг от данъчните органи.

14. Външнотърговска дейност, без наличие на склад или договори със спедиторски фирми

Когато дружеството декларира голям оборот от износ или внос, а в същото време няма собствени или наети складови помещения, както и договори със спедитори, това би привлякло вниманието, както на НАП, така и на други институции. На проверка подлежат транспортната документация и начина и на съхранение на стоките.

 Описаните по-горе ситуации са само част от рисковите случаи и не означават задължителна данъчна ревизия.

Ние от Счетоводна къща “Крестън Булмар – Кюстендил“ съветваме нашите клиенти как да управляват дейността на своята фирма съобразно закона. А ако стане време за ревизия от НАП – ние сме готови.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6