Проверка от Инспекцията по труда - трябва ли да се плаша?

Получавате призовка, че трябва да се явите да дадете сведения в съответната дирекция на Главна инспекция по труда и започвате да се притеснявате какви документи са Ви необходими, имате ли всичко нужно, как ще протече...

Няма нищо страшно, щом имате съюзник като нас - Счетоводна къща “Крестън БулМар- Кюстендил”. Ще разгледаме най- важните документи, които ще Ви трябват:

   * Досиета на служителите - трябва да набавите всичко, свързано с Вашите служители, като трудови договори, длъжностни характеристики, молби за отпуск, заповеди за разрешаване на отпуск, служебна бележка за направен първоначален инструктаж на работниците, допълнителни споразумения към трудовите договори и други;

   * Договор със служба по трудова медицина - трябва да имате изготвени оценка на риска по длъжности и работни места (събиране на информация за самите рискове, препоръки за намаляването и контрола им, оценка на риска и възможността от проява, документиране на риска); програма за намаляване на риска; правила за действия при пожари и бедствия; службата по трудова медицина извършва профилактични прегледи на работниците и служителите; инструкции за безопасност при работа с машини или съоръжения; разработване на физиологичен режим на труд и почивка; протоколи от измервания на работната среда-шум, прах, осветеност и т.н.

   * Регистър на издадените трудови книжки - този регистър е за новоиздадените от фирмата книжки и датата на предаването на служителите.

   * Книги за инструктаж на служителите - първоначален, извънреден, периодичен, ежедневен. Тези книги за задължителни, за да може да докажете, че сте провели инструктажи на работниците си за безопасна работа.

  * Книга за извънредния труд.

  * Присъствени форми за работното време и смените на служителите.

  * График за отпуските.

  * Правилник за вътрешния трудов ред - в него са определени правата и задълженията на работниците, както и организацията на рабоата във фирмата.

Това са само част от документите, изисквани за проверката. За да не се налага да ги издирвате в последния момент, винаги можете да се обърнете към нас - Счетоводна къща “Крестън БулМар- Кюстендил”.

Ние ще откликнем на всяка Ваша нужда от помощ по каквито и да било въпоси, касаещи Вас и Вашия успешен бизнес.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5