Представиха възможности за инвестиране на европейски средства в горските райони

Снимка: ОИЦ - Кюстендил

Актуални възможности за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) насочени към развитие на горските райони бяха представени на семинар, организиран от Областен информационен център /ОИЦ/ – Кюстендил. Поканеният от центъра лектор – инж. Станислав Банчев, държавен експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерство на земеделието, храните и горите, разясни условията за кандидатстване по трите отворени за кандидатстване подмерки.

Създаване и подобряване на противопожарна инфраструктура, хеликоптерни площадки, водоизточници, наблюдателни пунктове за борба с пожарите, закупуване на оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести и т.н от една страна и почистване на площи в пострадали гори и презалесяване им от друга са сред допустимите дейности по подмерките за предотвратяване и съответно възстановяване  на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития.

Осигуреното финансиране от ПРСР по тези две подмерки е 100%, като допустимите кандидати: собственици на гори – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, общини, държавни предприятия в горския сектор, юридически лица и др. могат да кандидатстват с проекти до 22 и съответно 20. август чрез Информационната система за управление на средствата от ЕС – ИСУН 2020.

Голям интерес присъстващите проявиха към подмярката за преработка и търговията с горски продукти, по която ще се финансират дейности за изграждане на производствени помещения за първичната преработка на дървесина, закупуването на машини и оборудване за първична преработка на дървесината, извършване на отгледни сечи и закупуване на специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина.

Освен посочените по-горе допустими кандидати, по тази мярка могат да кандидатстват и фирми, които не са собственици и не управляват горски територии. Те ще могат да кандидатстват до 31. юли 2018 г. за безвъзмездно финансово подпомагане от 40 до 50%.

Господин Банчев обърна внимание на критериите за оценка на проектите по трите подмерки, които, заедно с критериите за допустимост и други задължения, произтичащи от предоставеното подпомагане трябва да бъдат запазени до изтичане на срока за мониторинг, т.е. три години след окончателното плащане за микро-, малки или средни предприятие и  пет години за всички останали кандидати.

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn
loading...