Предложение: Да се изготви закон за защита на личните данни спрямо Директивата

Снимка: ВСС

Приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. за защита на личните данни, както и съответното национално законодателство, събра на работна среща днес над 150 представители на Висшия съдебен съвет, административни ръководители на органите на съдебна власт, експерти „връзки с обществеността“, журналисти и експерти по темата.

Във форума участваха Боян Магдалинчев - представляващ ВСС, Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Цветинка Пашкунова – председател на Комисията по правни и институционални въпроси и говорител на Съдийската колегия във ВСС, Даниела Машева – председател на Комисията по атестирането и конкурсите и говорител на Прокурорската колегия във ВСС, Румяна Арнаудова – прокурор при ВКП и говорител на главния прокурор на Република България, Миглена Тачева – директор на Националния инспекторат към ВСС и Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет. Гости на срещата бяха д-р Невин Фети – Съветник по правни въпроси на президента на Република България, Десислава Тошкова-Николова – главен секретар на Комисията за защита на личните данни, Мария Рангелова – длъжностно лице по защита на личните данни, и журналисти.

В проведената дискусия бе направен преглед на приложното поле на Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, както и на националното законодателство, с предмет на регулация – защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Административните ръководители на съдилища и прокуратури и експерти „връзки с обществеността“ представиха създадените от тях правила за обработване на личните данни при публикуване на съдебни актове и на прессъобщения на интернет страниците им, и поставиха конкретни въпроси. Представителите на медиите споделиха затрудненията, които срещат при получаване на информация по дела с обществен интерес. Обсъдени бяха и възникналите проблеми по отношение на възложените задължения на органите на съдебна власт като администратори на данни, и въведените практики.

Г-жа Фети и г-жа Тошкова-Николова посочиха, че Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680 целят установяване на баланс между защитата на личните данни на физическите лица и обществения интерес, а съществените нови моменти са свързани с тяхното публикуване в интернет средата. Посочено бе, че не се препятства публикуването на имената на страни по съдебни дела, когато това съответства на обществения интерес, като всеки случай се преценява отделно.

В хода на проведените дебати бе направено предложение Висшият съдебен съвет да инициира създаване на работна група с представители на органите на съдебната власт, Инспектората към ВСС и Министерството на вътрешните работи, за преглед и становище на съответствието на проекта на Закон за защита на личните данни на ЗСВ и процесуалните закони, относими към правораздавателната дейност, и на Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, и изготвяне на конкретни законодателни предложения. Постигна се и съгласие за необходимост от последващо законодателните промени създаване на Кодекс за поведение с конкретни правила за обработване на лични данни при упражняване на правораздавателни функции от органите на съдебната власт. На интернет страницата на ВСС ще бъде създадена рубрика за публикуване на информация по темата, както и за споделяне на мнения и въпроси от органите на съдебната власт във връзка със защита на физическите лица при обработване на лични данни.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d
loading...