Пречиствателната станция за питейни води в Сатовча ще бъде реконструирана

Снимка: Infomreja.bg, архив

Това решиха днес местните парламентаристи

Днес Общинският съвет в Сатовча проведе редовно заседание. На него беше обсъдена докладна записка, внесена от д-р Арбен  Мименов – кмет на община Сатовча, относно даване на съгласие за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ. Средствата са необходими за реконструкция на пречиствателна станция за питейни води – Сатовча. Предвижданата за целта сума е 1,5 милиона лева.

В момента пречиствателната станция работи по едностъпална схема, т. е. без хоризонтален утаител. Това води до повишаване на показателите мътност  и цветност, чиито стойности превишават препоръчителните максимални стойности. Това пък налага работата на станцията често да бъде прекъсвана.

Целта на проекта е реконструкция на съществуващата станция, така че тя да заработи по двустъпална схема. Проектната разработка предвижда цялостна реорганизация на технологичния процес и монтаж на нови съоръжения, допълнително третиране на суровата вода и изграждане на сграда за първичен утаител.

Общинският съвет даде необходимото съгласие.

На днешното заседание беше обсъдена и докладна записка на д-р Мименов относно кандидатстване на община Сатовча за предоставяне на топъл обяд по Оперативна програма за храни  и/или основно материално подпомагане.

В докладната записка се казва: „Така ще се осигури храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен. В условията на извънредна пандемична ситуация предоставянето на топъл обяд се оказва значима помощ. Чрез нея има реална възможност да се предоставя храна на най-бедните хора и те да я получават в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това.“

Общият размер на финансовата помощ по проектното предложение е 37 867,50 лева.

Топлият обяд ще се приготвя в социалните кухни, собственост на общината. Доставката му до домовете на ползвателите, общо 170 души, ще става с общински автомобили.

Заложената крайна дата за предоставяне на услугата е 28.02.2021 година.

В дневния ред на заседанието присъстваше и приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Сатовча.

Общината има действаща Наредба за отглеждане на селскостопански животни, но е наложително приемането на нова, която да урежда осъществяването на контрол върху санитарно-хигиенното състояние на населените места и да регламентира промишленото отглеждане  и отглеждането за лични нужди на такива животни, както и взаимоотношенията между Общинската администрация, БАБХ и собствениците на животните.

На заседанието бяха отчетени и приходите за второто четиримесечие на 2020 година в Общинския фонд „С 1 лев в помощ на болните деца от община Сатовча“. Те са 4 049,17 лева. Общо постъпилите средства в сметката на фонда до 31.08.2020 година са 153 569,79 лева. Към същата дата наличните средства в тази набирателна сметка са в размер на 49 590,12 лева.

Подпомогнати от Фонда са 61 деца, от които 23 допълнително.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.