Модерен физкултурен салон изграждат в двора на училището в Хаджидимово

Снимка: Infomreja.bg

Модерен физкултурен салон ще строят в Хаджидимово. В качеството си на възложител, Общината ще проведе пазарни консултации по чл. 44 от Закона за обществените поръчки със заинтересовани дружества и фирми.

Консултациите са във връзка с подготвяне на проектно предложение с наименование „Изграждане и обзавеждане на физкултурен салон в Хаджидимово“.

С него пограничната община има намерение да кандидатства по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Физкултурният салон ще бъде изграден в двора на СУ "Никола Вапцаров" в Хаджидимово. В него ще има и фитнес уреди. Учебното заведение има остра нужда от спортна база, тъй като в момента не разполага с условия за физически занимания на учениците.

Изграждането и оборудването на закрития салон ще се съфинансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

В тази връзка Община Хаджидимово кани заинтересованите дружества и фирми да участват в набирането на индикативни оферти за стойност на услугата.

Офертите трябва да бъдат изготвени в два екземпляра на официална бланка на съответното дружество и да бъдат доставени по пощата или лично на адреса на администрацията в Хаджидимово не по-късно от 16:00 часа на 05.07.2018 г.

Задължително е и условието участниците да уведомят възлагащия орган дали дружествата им са вписани в Търговския регистър поради факта, че това е задължително условие към предлаганите доставчици при приемане и оценяване на проектите, финансирани по Програмата за развитие на селските райони.

 

Кметът на община Хаджидимово - Людмил Терзиев, снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.

loading...