49 точки гласуват общинските съветници от Благоевград на редовна сесия

Снимка: Infomreja.bg

Сесията започва в 9,30 ч.

Председателят на Общински съвет Благоевград - Андон Тодоров, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 26.02.2021 г. от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”.

На провелото се заседание на председателски съвет бе приет дневен ред от 49 точки. Те ще бъдат разглеждани на предстоящата сесия.

Във връзка с предписанието за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, общинските съветници ще заседават при закрити врати за граждани, предвид епидемиологичната обстановка.

Сесията ще се проведе при следния дневен ред, в който 26 от 49-те точки са:

1. Предложение № 60-00-59/15.01.2021 г., относно Приемане на бюджета, Плана за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година и актуализирана бюджетна прогноза  за местните дейности за периода 2021 г. - 2023 г. на Община Благоевград.

2. Предложение № 60-00-68/18.02.2021 г., относно изменение на общата численост и структура на общинска администрация в Община Благоевград.

3. Предложение № 60-00-56/12.02.2021 г., относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата на работна заплата.

4. Предложение № 60-00-63/16.02.2021 г., относно Ценовото зониране на Благоевград, във връзка с данъчните оценки на недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

5. Предложение № 60-00-10/15.01.2021 г., относно проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Благоевград.

6. Предложение № П-00-33/22.01.2021 г., относно проект за изменение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общинските жилища в община Благоевград.

7. Предложение № 60-00-55/11.02.2021 г., относно покана с вх. № 69-00-142/02.02.2021 г., за свикване и провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите в „МБАЛ- Благоевград“ АД.

8. Предложение № 60-00-62/16.02.2021 г., относно предстоящо редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К.

9. Предложение № ВД-00-193/29.01.2021 г., относно годишен отчет за дейността на Обществения посредник на територията на община Благоевград.

10. Предложение № 60-00-39/02.02.2021 г., относно приемане на Годишен план за ползването на дървесина в горските територии, собственост на Община Благоевград за 2021 година.

11. Предложение № 60-00-40/02.02.2021 г., относно определяне начина, конкретните количества и цената за продажба на дървесина, добита от горски територии- общинска собственост за 2021 година.                              

12. Предложение № 60-00-44/09.02.2021 г., относно Определяне мерите, пасищата и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване за 2021 г., приемане на Годишен план за паша за 2021 г. и Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ на територията на Община Благоевград за 2021 г.

 13. Предложение № 69-00-185/12.02.2021 г., относно приключване процедура по ликвидацията на „БЛАГОЕВГРАД ФЕСТ“ ЕООД. 

14. Предложение № 60-00-46/09.02.2021 г., относно взимане на решение от Общински съвет Благоевград за освобождаване от заплащане на наемни вноски наемателите на общински търговски обекти с предназначение за заведения за хранене и развлечение по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, както и собствениците и наемателите на заведенията за хранене и развлечения, ползващи открити площи за периода от 01.02.2021 г. до отмяна на противоепидемичните мерки на територията на Република България, свързани с разпространението на COVID – 19, въведени със Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

15. Предложение № 60-00-58/12.02.2021 г., относно заявление с наш вх. № 53-00-52/14.01.2021 г. от г-жа Величка Драганова – председател на Национална асоциация на сляпо-глухите в България за предоставяне за безвъзмездно управление общински нежилищен имот – част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 04279.613.53.1.6 по КК на Благоевград, с адрес гр. Благоевград, ул. „Христо Смирненски“ № 5.

16. Предложение № 60-00-372-001/10.02.2021 г., относно провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда с височина до 10 м в УПИ XXIX- 181, кв. 5 по плана на с. Церово, община Благоевград, КЗРП, одобрен със Заповед № 325/06.04.1982 г., ПУП-ИПРЗ, одобрен със Заповед № 526/15.05.2007 г., Допълване на КП, одобрен със Заповед № 968/08.08.2007 г., целият с площ 605 кв.м (шестстотин и пет).

17. Предложение № 60-00-52/10.02.2021 г., относно провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж за изграждане на 1 /един/ брой гараж в поземлен имот с идентификатор № 04279.626.40 по кадастралната карта на Благоевград, до съществуващ гараж с идентификатор №04279.626.40.61,  представляващ УПИ I- 40, кв. 43 по плана на ж.к. “Еленово- 1”- Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен с Решение № 200, Протокол № 7 от 07.08.2009г. на Общински съвет Благоевград и одобряване на начална тръжна цена на правото на строеж.

18. Предложение № 60-00-65/17.02.2021 г., относно даване съгласие за откриване на процедура и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти.

19. Предложение № 60-00-60/16.02.2021 г., относно даване на съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 04279.616.130 по КК на Благоевград срещу получаване на обезщетение за Община Благоевград с обекти в завършен вид в сградата.

20. Предложение № 60-00-365-001/11.02.2021 г., относно даване съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на покривни конструкции на общински нежилищни имоти, публична общинска собственост за поставяне на фотоволтаични централи до 30kW за производство на електрическа енергия.

21. Предложение № 60-00-67/18.02.2020 г., относно даване на съгласие за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти-частна общинска собственост.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g