Помощник-учители помагат на ромски деца в благоевградски училища

Ученици от Второ ОУ "Димитър Благоев" с помощник-учител Красимира Размирска, снимки: Сдружение "С вяра за бъдеще" - Благоевград

 

Специално подготвени за работа в мултикултурна среда помощник-учители работят с ромските деца във Второ ОУ „Димитър Благоев“, СОУИЧЕ „Кв. Климент Охридски“ и Девето ОУ „Пейо Яворов“ в Благоевград в помощ на базовите учители.

Шестимата педагози са избрани от общо 10 преминали успешно 10-дневен квалификационен курс в рамките на проект „Да помогнем днес за по-успешно утре“ на Сдружение „С вяра за бъдеще“ – Благоевград.

„Не е лесна педагогическата работа с деца от ромската общност, като се има предвид, че в по-голямата си част те са изостанали в усвояването на учебния материал в сравнение със своите връстници“, споделят помощник-учителките в СОУИЧЕ и Второ ОУ – Анжела Бочукова и Красимира Размирска.

Според тях това изоставане се дължи на факта, че в семейната среда няма кой да помага на ромските деца в подготовката за уроците им за следващия ден поради ниското образователно равнище на техните родители.

Въпреки срещаните ежедневни трудности, помощник-учителите заедно с базовите учители полагат максимални усилия ромските деца да напредват в усвояването на знания, за да не изостават и впоследствие отпадат от училищната система.

Помощник-учителите работят в тези три учебни заведения в Благоевград, където преобладаващо учат ромски деца от месец октомври 2015 г., като тяхното участие главно в помагане на подготовката на ромските деца за следващия учебен ден ще продължи и през втория учебен срок – до приключване на проекта.

Изключително голяма е нуждата от помощник-учители в тези и останалите училища в Благоевград, където учат ромски деца, споделят на свой ред директори и учители от цитираните учебни заведения.

Друга важна роля на помощник-учителите в тези училища е осъществяването на пряка връзка с родителите на тези деца, без чието участие е невъзможно реализирането на идеята децата им да посещават редовно учебните занятия, да подготвят всекидневно уроците си и да започнат да приемат училището като ценност, а не като натоварване.

„Изключително добре са приети нашите помощник-учители и в трите училища от страна на директорите и педагогическия персонал. Всички те споделят, че във всяка паралелка с ромски деца е необходимо да има поне по един помощник-учител“, заяви и ръководителят на проекта Красимира Кюпова.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "С вяра за бъдеще" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

По време на обучението на помощник-учителите
Постер от обучение
Помощник-учител в СОУИЧЕ Анжела Бочукова
Апликации от заниманията с децата

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd