Патентен данък – кой, кога, защо?

Счетоводна къща “Крестън БулМар – Кюстендил“ напомня на бизнеса, че има определени изисквания за фирмите, които имат право да се облагат с патентен данък.

С годишен патентен данък се облагат физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват точно определени патентни дейности, посочени в Приложение №4 на Закона за местните данъци и такси в случаите, когато оборотът им за предходната година не превишава 50 000 лева и лицето не е регистрирано по ЗДДС (регистрацията за ВОП по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС е изключение).

Дружествата (ООД, ЕООД, АД) нямат право и не се облагат с патентен данък. Размерът на патентния данък се определя от Общините като всяка Община има правото да определя конкретните размери на данъка за различните дейности и за различните зони на територията на своята Общината и на населените места.

Счита се, че чрез патентния данък ще се предостави облекчено данъчно облагане за дребни търговци, занаятчии и малки обекти. По този начин за извършването на тяхната дейност се дължи патент в определен размер /конкретна фиксирана сума/, без да се има предвид  реализирания финансов резултат от тази дейност, печалба или загуба.

Ако през текущата година отпадне някое от основанията за облагане с патентен данък, физическото лице или едноличния търговец ще се облага по общия ред с данък върху доходите на физическите лица. В този случай патентния данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са настъпили промените.

Правото за облагане с патентен данък може да се изгуби ако лицето се регистрира по ЗДДС.

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, декларират обстоятелствата до 31 януари. Ако дейността започва след тази дата, декларацията се подава преди да започне дейността. При каквито и да е промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от промяната трябва да се подаде декларация.

Декларациите се подават в Общината, където се намира обектът, в който се извършва патентната дейност, а ако няма обект, то по постоянния адрес на лицето.

Патентният данък се внася на 4 равни вноски:

 1. За първото тримесечие – до 31 януари;

 2. За второто тримесечие – до 30 април;

 3. За третото тримесечие – до 31 юли;

 4. За четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

Задължените лица, които в срок до 31 януари на текущата година са декларирали задължението си за патентен данък и са го платили в пълен размер в този срок, ползват отстъпка от 5%.

Счетоводна къща “Крестън БулМар – Кюстендил“ може допълнително да ви информира и консултира за всички изисквания на Закона за местните данъци и такси свързани с патентните дейности.

 

КОМЕНТАРИ

кати12:16 - 17.10.2014
Благодаря ви готин екип.
Ч. Стоянов20:52 - 15.10.2014
супер
дани19:11 - 14.10.2014
ок
ddd19:07 - 14.10.2014
интересно четиво
abv19:05 - 14.10.2014
ok mersi
abv23:50 - 13.10.2014
добър машериал
Код за сигурност, въведете кода 3ax