Отново България на едно от челните места по загинали на пътя

Диаграма: Институт за пътна безопасност

Голям процент от травматизма в нашето общество е причинен от пътнотранспортни произшествия.

Независимо дали причината е в невниманието и непредпазливостта или в неправилното шофиране и неспазването на правилата за движение, резултатът води до повишаване на пътния травматизъм.

България се намира на едно от челните места по загинали на 1 млн. население спрямо редица държави от Европа и света. Ето защо задачата на цялото общество и институциите, занимаващи се с движението по пътищата, е да се осигури по-голяма безопасност по пътищата.

В общественото пространство се дискутира ефикасността на контрола върху автомобилния трафик, корупцията на пътя; обсъжда се необходимостта от промени на ЗДвП и други нормативни актове, касаещи безопасността на пътя. Все по-често се изразяват мнения, че противодействието и превенцията на рисковете от ПТП не са ефективни.

След напарвен сравнителен анализ на ПТП в периода 2013- 2017 година се предлага промяна в Системата за управление на БДП. 

От данните на ЕК се вижда, че рискът от загуба на живот в България е един от най-високите в ЕС и е няколко пъти по-висок отколкото в Германия, Италия, Великобритания и Франция. Сравнението на състоянието на безопасността по показател убити на 1 000 000 лица показва 2-2.5 по-висока смъртност по пътищата в нашата страна спрямо състоянието на безопасността в другите европейски страни.

През 2017 г. има увеличение на жертвите и сред мотоциклетистите. При велосипедистите настъпил значителен спад с 37,14%. Спад се констатира и сред водачите и пътниците на МПС с 10,43%.

През 2017 г. има с 20 повече загинали пешеходци на пешеходни пътеки спрямо 2016 г. За периода 2013-2017 година загиналите пешеходци на пешеходни пътеки са общо 76 лица, средно по 15,2 на година. До 2015 г. няма загинали пешеходци на пешеходна пътека извън населено място. През 2016 г. има един загинал, 2017 г. загиналите са – 4 лица.

Затвърждава се извода, че средата е изключително нестабилна за движение на пешеходците. През 2014 г. и 2017 г. се наблюдават сериозно увеличение на жертвите, докато през 2015 г. и 2016 г. спада е значителен.

От извършения сравнителен анализ на пътнотранспортния травматизъм, както и от резултатите на АНД, могат да се формулират следните изводи:

1. Предвидените мерки за намаляване на жертвите от ПТП в Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Р. България 2010-2020 година не могат да въздействат за постигане на поставените цели.

2. Средата, в която се осъществява движението по пътищата, е изключително нестабилна и поражда необходимост от промени в Системата за управление на БДП.

3. Необходими са незабавни действия за ограничаване на травматизмът сред най-уязвимите участници в движението.

Предложения: От извършения анализ категорично се установява, че средата, в която се осъществява движението по пътищата, е изключително нестабилна. И ако през 2013 г. е могло да й се въздейства ефективно, чрез засилен контрол по всички направления, то през 2017 г. ситуацията е променена и е необходим системен подход от страна на всички ръководители на организациите участващи в Системата за управление на БДП.

Въпреки множеството законодателни промени в отчетния период, постигане на стратегическите цели е нереалистично. Това налага промяна в организацията на управление на Системата за БДП изразяваща се в:

1. Създаване на експертен орган за анализ, координация и взаимодействие.

2. Реформа в административното производство при установяване и санкциониране на нарушителите.

3. Създаване на пътна карта за развитието на безопасността на движенето по пътищата в Българя 2018-2020 година. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5