Откриват официално детска градина „Радост“ в Гоце Делчев

Снимка: община Гоце Делчев

Още едно прекрасно място за децата

След неотдавнашното официално откриване на основно ремонтираната и преоборудвана детска градина „Калинка“ в Гоце Делчев, дойде ред и на детска градина „Радост“ в града. Община Гоце Делчев организира нейното откриване на 3-ти август от 9:30 часа.

Градината е цялостно модернизирана по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в град Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Със средства от проекта беше извършен цялостен външен и вътрешен ремонт на сградата и дворното пространство. Обновени бяха всички инсталации. Доставено бе ново оборудване и обзавеждане за всички помещения.

 Проект „Обновяване на образователната инфраструктура в град Гоце Делчев“ на стойност6 186 670.00  лева се финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.028-0002-C01  по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" и включва цялостно обновяване на три общински образователни заведения – 1 основно училище и 2 детски градини.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5