Общинският съвет в Сатовча одобри бюджета на общината за 2019

Снимка: Infomreja.bg

Общинските съветници в Сатовча поставиха жалоните за развитието на общината през годината.

На свое заседание Общинският съвет одобри бюджета на общината за 2019 година. Общо приходите са в размер на 15 281 379 лева.

Общинските съветници  дадоха съгласието си за кандидатстване за  безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите (ПУДООС) с цел изграждане на обект „Подмяна на етернитови тръби с тръби ПЕВП на външен довеждащ водопровод от водохващане „Врисе – 2” до резервоар Плетена, община Сатовча.

Те разрешиха  временно да бъдат предоставени  оборотни средства за изпълнение на следните проекти: „Осигуряване на топъл обяд в община Сатовча”, „Социално предприятие за озеленяване в община Сатовча”, „Работа”, предоставяне на услугата „Личен асистент по ПМС 332/22.12.2017 година”, „Обучение и заетост” и „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи”.

Общинският съвет одобри Споразумението за партньорство между кандидата – община Сатовча, и партньорите – Сдружение „За равен старт” – град Долна Баня, СУ „Св. св. Кирил и Методий” – село Сатовча, и Детска градина „Иглика” – село Вълкосел.

Разрешено беше изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план заради  регулация на улица в село Годешево.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.

loading...