Община Сатовча с одобрен проект в сферата на социалното предприемачество за 389 782,34 лв.

Снимка: Infomreja.bg, архив

Кметът на община Сатовча, д-р Арбен Мименов, подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0474-C01, по проект „Социално предприятие за озеленяване в община Сатовча”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

           Проектът е насочен към:

• Осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвимите групи чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика, като ще бъдат ангажирани 34 лица на длъжност „Работник в озеленяването“ за срок от 12 месеца и 2 лица – екип на проекта: управител и счетоводител.

• Улесняване на достъпа до заетост на целевата група въз основа на модернизиране на социалната политика на община Сатовча;

• Създаване на условия за заетост и съответно заемане на по-качествени работни места чрез психологическо подпомагане, мотивиране и професионално обучение.

Проектното предложение е в пълно съответствие с Приоритетна ос 2 („Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”) в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР), като общата цел е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

В проектното предложение са предвидени реализирането на дейности за психологическо подпомагане, мотивиране, социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи с цел насърчаване участието им на пазара на труда и създаване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия при включването им в заетост.

            Проектът „Социално предприятие за озеленяване в община Сатовча” съответства на целите, заложени в стратегическите документи, целящи създаването на условия за социалното включване на уязвими групи и пълноценна интеграция на хората с увреждания – Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 - 2020 година, Национални планове за действие по заетост, Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г., Актуализираната стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г., Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната здравна стратегия 2014- 2020 г. и спомага за изпълнение на целите и приоритетите заложени в Общинския план за развитие на община Сатовча за периода 2014-2020 г. и Стратегията за развитие на социалните услуги в община Сатовча 2016 - 2020 г.                

Проектът е на обща стойност от 389 782,34 лева и стартира от 12.06.2018 г., като продължителността на изпълнението на всички заложени дейности е 17 месеца.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.

loading...