Община Сандански отпуска стипендии за даровити деца

Снимка: Рixabay

Първата отпусната стипендия е на ученик от Спортно училище „Пейо Яворов“

Община Сандански изготви Програма за мерките за подпомагане и закрила на деца и ученици с изявени дарби, която бе приета с Решение на Общински съвет и стимулира развитието и успехите на децата и учениците. По програмата ще бъдат отпускани стипендии на даровити деца.

Стипендиите за даровити деца се осигуряват от общинския бюджет и се отпускат на деца и ученици с изявени дарби, чрез осигуряване на финансово подпомагане и стимулиране на изявите им в областта на науката, спорта или изкуството.

Стипендията е едногодишна и е в размер на 60 лева месечно. Отпуска се на деца в предучилищна възраст и ученици от I до XII клас от общинските детски градини, училищата и центровете за личностно развитие, които през съответната календарна година са класирани индивидуално на първо, второ или трето място на национални или международни изяви.

Комплектът документи, с който може да се кандидатства и Програмата могат да бъдат изтеглени https://bit.ly/39HVHDV.

Документите се подават в деловодството на община Сандански или на електронен адрес: oba_sandanski@abv.bg. Подпомагането на деца и ученици с изявени дарби се предоставя по искане на детето или на негов родител, настойник/попечител или лице, полагащи грижи за детето.

Постъпилите документи се разглеждат от експертно-консултативна комисия.

До момента, комисията е отпуснала стипендия на един ученик от VIII клас в Спортно училище „Пейо Яворов“, гр. Сандански.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa