Благоевград с 71,4 млн. лв. бюджет. Кметът към гражданите: Бъдете активни, сигнализирайте за нередности!

Снимки: Община Благоевград

Тази вечер бе публичното обсъждане на бюджета и инвестиционната програма за 2020 г.

Кметът инж. Румен Томов призова жителите на община Благоевград да бъдат активни и да сигнализират за нередности, за да може общината да върви напред. 

"Наш приоритет е запазване на ставките за местните данъци, поддържане на устойчиво ниво на бюджетните приходи. Предвидени са 30 000 лв. за раждане на трето дете в семейство", заяви градоначалникът по време на публичното обсъждане на бюджета и инвестиционната програма за 2020 г., проведено тази вечер.

Кметът запозна присъстващите с бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет, новите моменти в бюджетната рамка за 2020 г. и основните приоритети на общината по отношение на данъчната политика.

Проектът за бюджет е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2020 година, решенията на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните държавни дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 година, наредбите, приети от Общински съвет – Благоевград, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от община Благоевград, тенденцията в развитието на собствените приходи.

Проектът на бюджет на община Благоевград за 2020 г. е в размер на 71,4 млн. лева. За делегирани държавни дейности са предвидени 44,1 млн. лева, за местни дейности и делегирани държавни дейности, дофинансиранe с местни приходи – 27,3 млн. лева.

Общината е приключила 2019 г. с преходен остатък от 2,6 млн. лева, по-голямата част от тях, около 2 млн. лева, са от делегираните държавни дейности. Тези средства ще бъдат добавени в окончателния бюджет, който ще бъде внесен в Общински съвет, съгласно предложенията на ръководителите на второстепенните разпоредители.

Румен Томов поясни, че приоритет на община Благоевград е запазване на ставките за местните данъци. Поддържане на устойчиво ниво на бюджетните приходи.

Кметът даде думата на Ясен Попвасилев – заместник-кмет по икономика и финанси, който запознае присъстващите подробно с приходната и разходната част по проекта за бюджет за 2020 година и европейските проекти, които общината ще изпълнява. Собствените приходи са 22 млн. лв., от тях 11 млн.лв. от местни данъци, неданъчните приходи също са 11,1 млн.лв.

Попвасилев акцентира върху планирането на разходите за местни дейности и подчерта, че те са съобразени с наличните поети ангажименти и задълженията към края на годината и прогнозите по предстоящи ангажименти.

Предвидените средства в бюджета на Община Благоевград за 2020 г. във връзка с изпълнението на проекти по оперативните програми на ЕС и по други международни финансови източници са малко над 29 млн.лева.

Публичното обсъждане продължи с доклад на инж.д-р Василиса Павлова, зам.-кмет по култура и хуманитарни дейности, която запознае подробно присъстващите с планираните разходи в ресор култура и хуманитарни дейности.

Инж. Евгени Терзиев, зам.-кмет по строителство и сигурност, представи проекта на инвестиционна програма на общината за 2020 година.

Преходните обекти от 2019 г. са в размер на около 2 100 000 лева. Това са обекти с проведени процедури по реда на ЗОП, подписани са договори с изпълнители и са в процес на изпълнение. Някои от тях са завършени, но неразплатени.

Част от тези обекти са:

Инженеринг на канализация по ул. „Търново“ – 62 000 лева
Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Стара планина“ – 247 000 лева.
Благоустрояване на ул. „Възрожденска“ – 403 000 лева.
Инженеринг на клетки в Зоопарк Благоевград на стойност 170 000 лева.
Изграждане на светофарни уредби на входа на кв. Струмско – 63 000 лева
Остатък за разплащане на РСУО (Депото) – 1 150 000 лева

Предвидени са и някои неотложни за реализация обекти, като: закупуване на специализирана техника за експлоатация на РСУО - 4 бр. машини на обща стойност 1 000 000 лева; площадка за безвъзмездно предаване на разделно събирани отпадъци от домакинствата – 356 000 лева; инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за благоустрояване по всички части на новите парцели – присъединяване към гробищен парк „Нови гробища“ – 88 000 лева.

Общината има готовност за стартиране на процедура за отчуждителни мероприятия за изграждане на улици за около 180 000 лева.

На електронната страница на общината са оповестени обектите за обсъждане, за които общината има проектна готовност за реализация през 2020 година. Терзиев обясни на присъстващите, че общината няма финансовата възможност да реализира всички предложени обекти, поради тази причина се предоставя възможност на гражданите да изкажат мнение и да дадат предложения за неотложни и задължителни за включване обекти в инвестиционната програма.

Община Благоевград е предприела действия за кандидатстване в МРРБ за отпускане на средства от централния бюджет за изграждане и ремонт на „В и К“ мрежи на улици в размер около 3 000 000 лева. Обектите могат да бъдат видени в допълнителното приложение № 9 на електронната страница на общината.

След така подробно представеният проект на бюджет и инвестиционна програма за 2020 година, думата бе дадена на присъстващите за мнения, препоръки и предложения.

Сред поставените теми за обсъждане бе въпросът на жител, живеещ на ул. „Свобода“ за подмяна на „ВиК“ мрежата. Той поясни, че същата улица е била включена за изграждане в програмата за 2019 година.

Сред обсъжданите теми е намаляване на таксата смет на образователните институции, предложението е от Бонка Ичкова. Зам.-кметът Ясен Поповасилев поясни, че образователните институции заплащат 50% от дължимата такса. Разходите за битовите отпадъци се образуват от събирането и извозването им до депото.

Поставени бяха предложения за закупуване на нова техника за фирма „Биострой“, подобряване на условията за отглеждане на животни в Зоологическата градина, изграждане на индустриална зона в участъка Покровнишко шосе-Зелен дол.

По време на обсъждането стана известно, че предвидена продажба на земя няма, защото всички земи вече са продадени.

Кметът инж.Румен Томов призова жителите на община Благоевград да бъдат будни и активни, да сигнализират за нередности, за да може общината да върви напред.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2
loading...