Обновяват уличната мрежа в община Гърмен

Снимка: Infomreja.bg

Между община Гърмен и  Държавен фонд „Земеделие“ е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът „Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Гърмен“ включваща следните обекти: улични платна в селата Гърмен, Дебрен, Огняново, Дъбница, Рибново и Долно Дряново и тротоари в Гърмен, Дебрен, Огняново, Дъбница.

Периодът на изпълнение на проекта е 36 месеца  -  от  16.05 2019 г. до 16.05.2022 г.

Общата стойност възлиза на 1 172 008.85 лева, от които 996 207.51 лв. европейско (ЕЗФРСР) и 175 801.31  лв. национално съфинансиране.

Проектът включва строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари  и на съоръженията и принадлежностите към тях. 

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.