Населението в Благоевградско продължава да намалява и застарява, разводите се увеличават

Снимка: Infomreja.bg

Текуща демографска ситуация в областта през 2019 година

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2019 г. населението на област Благоевград е 302 694 души, което е 4.4% от цялото население на страната. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 2 429 души, или с 0.8%.

Мъжете са 147 231 (48.6%), а жените – 155 463 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат 1 056 жени.  Броят на мъжете преобладава във възрастите до 48 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в  увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. 

В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 59 839, или 19.8% от населението на областта. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 22.4%, а на мъжете - 16.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете.

В края на 2019 г. в областта има осем души на възраст над 100 години.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 44 557, или 14.7% от общия брой на населението, при 14.4% общо за страната. Спрямо 2018 г. този дял остава непроменен.

Към 31.12.2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Благоевград е 52.6%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2018 г. този коефициент е бил 51.4%.

Застаряването на населението в областта води до повишаване на неговата средна възраст, която достига 43.4 години в края на 2019 година.

Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 42.7 години, а в селата - 44.5 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. 

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. е 185 180 души, или 61.2% от населението на областта, като мъжете са 96 274, а жените – 88 906. През 2019 г. броят на трудоспособното население на областта намалява с 2 980 души, или с 1.6% спрямо предходната година.

Към края на 2019 г. над трудоспособна възраст са 69 975 души, или 23.1%, под трудоспособна възраст – 47 539  души, или 15.7% от населението на областта.

Население под, във и над трудоспособна възраст в област Благоевград към 31.12


 
         
 

2015

2016

2017

2018

2019

           

Общо за област Благоевград

312 831

310 321

307 882

305 123

302 694

Население под трудоспособна възраст-брой

  47 950

  47 672

47 601

47 483

47 539

Относителен дял - %

15.3

    15.4

15.5

15.5

15.7

Население в трудоспособна възраст - брой 

196 999

194 348

191 273

188 160

185 180

Относителен дял - %

    63.0

    62.6

62.1

61.7

61.2

Население в над трудоспособна възраст-брой

  67 882

  68 301

69 008

69 480

69 975

Относителен дял - %

    21.7

    22.0

22.4

22.8

23.1

 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 -19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2019 г. в област Благоевград 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 63 лица, влизащи в трудоспособна възраст, при средно за страната - 66. 

 

Териториално разпределение на населението

Разпределението на населението по градове и села е както следва: 60.2% в градовете и 39.8% в селата. 

Към края на 2019 г. населените места в област  са 274, от които 13 са градове и 261 - села. 

В 72, или 26.3% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. Дванадесет от селата в областта са с население под пет души. 

24.7% от населението на областта е концентрирано в община Благоевград. Населението на областния град Благоевград към 31.12.2018 г, е 68 679 души. 

Село Брезница в община Гоце Делчев продължава да бъде най-голямото село в областта с население - 3 272 души.      

Териториално разпределение на населението в област Благоевград по общини към 31.12.

 

                                                                                                                        

       

(Брой)

 

2015

2016

2017

2018

2019

           

Общо за областта

312 831

310321

307 882

305 123

302694

  в това число по общини:

         

Банско

  12 821

12 774

12 868

12 827

12890

Белица

    9 617

9 541

9 426

9 316

9199

Благоевград

  75 996

75 862

75 583

75 329

74825

Гоце Делчев

  30 306

30 197

30 022

29 859

29657

Гърмен

  14 936

14 847

14 861

14 793

14650

Кресна

    5 555

5 389

5 279

5 143

5423

Петрич

51 517

50 890

50 110

49 530

48992

Разлог

19 846

19 697

19 627 

19 294

19086

Сандански

38 609

38 153

37 763

37 400

37074

Сатовча

14 681

14 498

14 353

14 263

14204

Симитли

13 797

13 642

13 515

13 249

13026

Струмяни

5 425

5 316

5 151

5 053

4880

Хаджидимово

9 501

9 405

9 314

9 178

9040

Якоруда

10 224

10 110

10 010

9 889

9748

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция. 

Раждаемост

През 2019 г. в областта са регистрирани 2 804 родени деца, като от тях 2 794 (99.6%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е повече със 118 деца. 

Коефициентът на обща раждаемост през 2019 г. е 9.2‰, а през предходните 2018 и 2017 г. той е бил съответно - 8.7‰.

Броят на живородените момчета (1 379) е с 36 по-малък от този на живородените момичета (1 415). 

В градовете и селата живородените са съответно 1 763 и 1 031 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.7‰, а в селата - 8.5‰. През 2018 г. тези коефициенти са били съответно 9.4 и 7.8‰. 

Област Благоевград е с раждаемост, по-висока от средната за страната (8.8‰).

Най-много са живородените деца в община Благоевградк - 724 деца, община Петрич - 484 деца, а най-малко в Струмяни - 39 и Кресна - 40 деца.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2019 г. в област Благоевград средният брой живородени деца от една жена е 1.62, а през предходната 2018 г. - 1.50.

През 2019 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете в областта се запазва същата в сравнение с предходната година - 26.9 години.

От 1991 г. се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания.  През 2019 г. броят на живородените извънбрачни деца в областта е 1 314, или 47.0% от всички живородени. В сравнение с 2018 г. извънбрачните раждания нарастват с 2.0 процентни пункта. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства без сключен брак сред младите хора.

Най-висок е относителният дял на извънбрачно родените в община Струмяни - 76.9%, следвана от общините Белица - 66.7%, и Сандански - 56.6%, а с най-нисък относителен дял е община Сатовча - 9.9%.

Смъртност

И през 2019 г. нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 4 054 души. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 2. Коефициентът на обща смъртност в област Благоевград е 13.3‰,  при 15.5‰ общо за страната. 

Смъртността сред мъжете (14.5‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (12.2‰). През 2019 г. продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (15.6‰) отколкото в градовете (11.8‰). 

Показателят за преждевременна смъртност през 2019 г. (21.5%) намалява спрямо предходната 2018 година (22.2%). В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има 

съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст под 65 години са 13.3% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 28.8%.

През 2019 г. в областта  са починали 8 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 2.9 на 1000 живородени деца, при 5.6‰ средно за страната. През 2018 г. коефициентът на детска смъртност в областта е бил 4.5‰.

Бракове и бракоразводи

През 2019 г. в област Благоевград са регистрирани 1 174 юридически брака - с 21 по-малко от предходната година, а коефициентът на брачност е 3.9‰. 60.6% от всички регистрирани бракове (712) са сред населението в градовете. 

Най-много бракове са сключени от двойки във възрастовия интервал от 25 до 29 години (34.7% от мъжете и 34.2% от жените). Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете е 31.1 години и 28.1 години за жените.

Броят на разводите през 2019 г. (395) нараства в сравнение с предходната година с 21 (5.6%). От всички прекратени бракове 68.6% се отнасят за населението в градовете. Най-много бракове са разтрогнати между двойки във възрастовия интервал от 40 до 49 години (36.7% от мъжете и 31.1% от жените). Средната възраст при развод за мъжете е 42.8 години и 39.5 години за жените. 

Естествен и механичен прираст на населението

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. 

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната, а няколко години по-рано и на областта се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението.     

През 2019 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта  е намаляло с 1 260 души, или със 120 души по-малко в сравнение с 2018 година. 

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 4.1‰. В сравнение с 2018 г. отрицателната стойност на естествения прираст намалява 0.4 процентни пункта поради  по-високата раждаемост през годината.

Най-висок отрицателен прираст е достигнат в община Струмяни - 14.7‰. Положителен естествен прираст не се наблюдава  в нито една община.

На територията на областта през 2019 г. са се заселили 6 487 души, а са се изселили 7 656 души, което определя отрицателен механичен прираст от 1 169 души. 

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd