На предстоящата сесия благоевградските общинари ще обсъждат отново таксите в детските градини и ясли

Снимка: Infomreja.bg

Основните точки залегнали в дневния ред на първата редовна сесия на местния парламент за 2018 година са приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 година и приемане на бюджета, Плана за финансиране на капиталовите разходи за 2018 година и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020 година на Община Благоевград.

В дневния ред на сесията е включено и изказване от представител на група родители по повод изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Благоевград, в частта ѝ касаеща таксата за посещение на общински детски ясли и градини.

Годишната програма съдържа отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове  и категории обекти през 2017 г.  Предвидените приходи в общинския бюджет от управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 г. са в общ размер на 3 600 000 лева, като намалението в сравнение с 2017 г. е с оглед на обстоятелството, че няма очаквани приходи от приватизация, поради изчерпване на обектите.

Местните парламентаристи ще разгледат и гласуват бюджета на Община Благоевград за 2018 година, в който са предвидени приходна част в размер на 66 529 412 лв., в това число приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 34 311 970  лв., и приходи за местни дейности в размер на 32 217 442 лв. Целият Проект за бюджет 2018 г. е качен на сайта на Община Благоевград, раздел Икономика.

На предстоящата сесия председателят на Общински съвет, г-н Радослав Тасков ще направи отчет за дейността на ОбС-Благоевград, за периода 01.07.2017 година до 31.12.2017 година.        

Местните парламентаристи се очаква да приемат предложение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд на безимотни и малоимотни  лица и определяне размера на наемната цена за отдаване под наем на земеделските земи за всички 26 броя землища на територията на община Благоевград за 2018 г.

Общинските съветници ще разгледат предложение относно кандидатстване по процедура „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

На предстоящото заседание на местния парламент ще бъде проведена процедура  по образуване и избор на членове на временна комисия за подбор.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn
loading...