На 06.12.2020 г. фирма "НЕКСО" ООД успешно приключва своя проект

Предприемаческата идея представляваше създаване на софтуерен продукт за анализ на продажбите на Амазон САЩ

"НЕКСО" ООД е създадена през 2018 г. Екипът на фирмата имаше иновативна предприемаческа идея, която реализира на българския и международен пазар с помощта на настоящия проект.

Предприемаческата идея представляваше създаване на софтуерен продукт за анализ на продажбите на Амазон САЩ, посредством създаването на алгоритъм с изкуствен интелект (Artificial Intelligence-AI) анализиращ предварително голямо количество база данни (Big Data), извлечен чрез Data Mining.

За тази цел фирмата се възползва от възможността, която  беше предоставена от Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” съфинансирана от ЕФРР на ЕС по процедура BG16RFOP002-2.024 “Насърчаване на предприемачеството” и взе участие в нея, за да може на практика да реализира своята идея.

На 06.06.2019 г. фирма НЕКСО ООД стартира своя проект „Създаване и развитие на предприемаческата идея на фирма НЕКСО ООД“ по процедура “Насърчаване на предприемачеството” по ОПИК и съфинансиран ЕФРР на ЕС и на 06.12.2020 г. успешно ще го приключи.

Общата стойност на проекта беше 249 930,00 лв, от които 169 952,40 лв. - европейско, 29 991,60 лв. - национално съфинансиране и 49 986,00 лв - собствено финансиране.

Срокът на изпълнение на проекта беше 18 месеца.

Основната цел беше постигната като се създаде и разви предприемаческата идея в областта на информационните технологии, като се насочи към широк кръг потребители-онлайн търговци и като цяло онлайн търговията.

За постигането на основната цел на проекта и за реализирането на предприемаческата идея бяха изпълнени следните дейности:

- Бяха предприети и изпълнени дейности по публичност и визуализация.

- Беше сформиран добре квалифициран екип.

- Осигурихме необходимото оборудване за реализиране на предприемаческата идея.

- Бяха реализирани дейности свързани с популяризиране и представяне на фирмата –нейния софтуер и услуги, които се предлагат.

- Бяха извършени маркетингови проучвания и анализи.

- Бяха представени софтуерът и услугата на международна сцена чрез участие на 1 изложение в чужбина;

Нашата фирма предложи много по-добра услуга базирана на много по-голяма база от информация на много по-ниска цена на своите потенциални клиенти-настоящи и бъдещи търговци.

Изпълнението на проекта спомогна на фирма НЕКСО ООД да развие предприемаческата си идея и успешно да стъпи на планирания пазара и да постигне поставените си първоначални цели.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014– 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „НЕКСО” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd