Нено Димов отново настоя пред съда планът за Пирин да се промени без екооценка

Снимка: Infomreja.bg

Министърът на околната среда и водите Нено Димов е обжалвал решението на Върховния административен съд (ВАС), който отсъди, че ведомството не може да променя плана за управление на Национален парк "Пирин", без да го подложи на екооценка. Това се вижда от регистрите по делото. От министерството потвърдиха пред "Дневник", че Димов е внесъл жалбата на 27 март.

На 7 март ВАС за втори път отсъди, че Министерството на околната среда и водите (МОСВ) не може да променя плана за управление на националния парк. Доводите от повторното решение на Върховния административен съд от началото на месеца бяха публикувани седмица след оповестяването на отсъждането. От една страна, те стъпват на европейската съдебна практика, за която информация към съда подават Асоциацията на парковете в България, WWF-България и двете физически лица, които съдят МОСВ за опита му за актуализация на плана без оценка на екологичните последствия.

 
"Съдът на ЕС вече е постановил, че понятието "планове и програми" се отнася до всеки акт, който, като определя правила и процедури за контрол, приложими за съответния сектор, установява съществена съвкупност от критерии и подробни правила за разрешаването и прилагането на един или повече проекти, които могат да имат значително отражение върху околната среда (решение от 27 октомври 2016 г., D’Oultremont и др., C-290/15, EU:C:2016:816, т. 49 и цитираната съдебна практика). Екологичната оценка следва да се извърши на възможно най-ранен етап, така че резултатите от нея да могат да окажат влияние и върху всички евентуални решения.

 

 

Именно на този етап могат да се анализират различните алтернативи и да се извърши стратегически избор. Проектът на актуализация на Плана за управление (ПУ) на Национален парк (НП) "Пирин" определено засяга областите туризъм, горско стопанство, селско стопанство, управление на водните ресурси, земеползване и очертава рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения №1 и №2 към Директивата за Оценка на въздействието върху околната среда", аргументира решението си ВАС.

От друга страна, доводите на ВАС ясно посочват, че решението на ведомството, че екооценка не се налага, не стъпва на данни и аргументи. "В обстоятелствената част на оспореното решение е направен извод, че актуализираният ПУ е допустим и че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху изброените природни местообитания в защитените зони (да доведе до унищожаване/увреждане, фрагментация или трансформация в значителна степен на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици). Това заключение на административния орган, както и изводът, че изключенията от забраните в зоните за опазване на горските, високопланинските, тревните, езерните и речните екосистеми нямат потенциал за значително въздействие върху околната среда, е декларативно и лишено от действителни мотиви", преценява ВАС при третото си заседание по казуса.

 

От природозащитната коалиция "За да остане природа в България" тълкуват, че това решение за пореден път потвърждава доводите им и констатира, че МОСВ нарушава българските закони и европейските директиви. Тричленният състав на ВАС смята, че Планът за управление на Пирин създава рамка за развитието на ски туризма в националния парк, който петчленен състав на ВАС вече обяви за нарушаващ закона за защитените територии. С това планът попада в хипотезите на чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, в които екологичната оценка е задължителна, тъй като очертава рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения №1 и №2 на закона. Нарушен е и чл. 3, параграф 2а от Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда. Обжалваната "актуализация на план за управление" по смисъла на Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии е изготвяне или утвърждаване на нов план за управление, защото се предвижда цялостно преосмисляне на все още действащия план на националния парк.

От "За да остане природа в България" оценяват решението на Върховния административен съд като своя победа, защото и двете юридически лица, обжалвали решението на екоминистерството да не оцени екологичните последствия от актуализацията, са членове на коалицията - това са Асоциацията на парковете в България и WWF-България. Решението на ВАС оборва тезата на министър Нено Димов, че с плана за управление на парка не се решава нищо по същество и той е само рамков документ.

Всичко, което трябва да знаете за:

НАТУРА 2000 в България (79)

Друг довод на жалителите е, че в решението на МОСВ да не се подлага на оценка за съвместимост с "Натура 2000" новият план за управление на парк "Пирин" министърът е поставил седем изисквания и седем условия, което показва, че е нарушил Директивата за местообитанията за "Натура 2000" (повече за "Натура 2000" - тук). Според многократни решения от практиката на Съда на ЕС, които АПБ и WWF цитират, не е трябвало във фазата на предварителната проверка да се постановят условия, с които може да се избегнат последствията. МОСВ да подложи плана първо на Екологична оценка (ЕО) и Оценка на съвместимостта (ОС) и едва след това да се произнесе.

Според екокоалицията решението на ВАС от 7 март оборва и друга грешна теза – че съдът не може да задължи министъра да подлага на екологична оценка определени планове. И в предишните съдебни спорове природозащитниците посочваха, че законодателството задължава Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да прати плана на екооценка и министерството трябва да спази закона и не може да взима решения извън него.

С поредния епизод на обжалване министърът обаче отказва да се съобрази с решението на ВАС и предстои да проследим какви нови доводи ще представи ведомството на Димов в отговор на второто отсъждане, потвърждаващо нуждата от екооценка. Министърът обяви, че ще се съобрази с решението на съда през декември, но след това предложи варианти то да бъде заобиколено - чрез промени в законите и чрез промени в консецията за ски зоната в Пирин, срещу които природозащитниците остро възразяват от години.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6
loading...