Тежка сесия за общинарите от Благоевград - 71 точки бяха гласувани

Снимка: Infomreja.bg

Следващото заседание ще се състои на 27 март от 9,30 часа

Общински съвет Благоевград проведе днес редовно заседание. 

Сесията бе проведена при следния дневен ред със 71 точки:

По точка първа питане от групата на ПП „ГЕРБ“ направи общинският съветник Кирил Илиев.

По точка втора Общинския съвет изслуша гражданина Илия Илиев, треньор по бокс в Благоевград.

По точка шеста относно предложение от Дейвид Еванс – Президент на Американски университет в България, съвета даде съгласие за удостояване на проф. д-р Христо Пенев Кротев със званието ”Почетен гражданин”, за принос в развитието на съвременната българска наука, култура и образование, по случай 60 годишният му юбилей.

По точка седма доц.д-р Валентин Василев направи годишен отчет за дейността на Обществения посредник на територията на община Благоевград. Доц.д-р Валентин Василев представи избрания младежки омбудсман на Благоевград Мария Чорбаджийска и нейния заместник Симона Велева.

По точка осма Общинският съвет прие Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца на територията на Община Благоевград.

Общински съвет Благоевград дава съгласие председателят на съвета, да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

По точка 16 относно отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи, съвета даде съгласие за финансова помощ за скъпоструващо лечение на тежки заболявания на 41-годишния Георги Караджов и 37-годишния Лъчезар Димитров. Гласуваната помощ е в размер на 5 000 лв за лечение на Г. Караджов , както и 5 000 лв за лечение на Л. Димитров.

По точка 18 съвета даде съгласие за актуализиране на състава на Обществен съвет за съдействие и упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Благоевград.

Общински съвет даде съгласие на заявления от Иван Големеев – председател на УС на Туристическо дружество „Айгидик“ – Благоевград за предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот – масивна двуетажна сграда, находяща се в м. Бодрост, землище с. Бистрица на Туристическо дружество „Айгидик“ - Благоевград, както и предоставяне под наем на общински нежилищен имот, на Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 23, ет. 3, офис № 24 на Туристическо дружество „Айгидик“- Благоевград.

Съвета даде съгласие на заявление от Виолета Антонова – председател на сдружение Българска асоциация за невромускулни заболявания за предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот с адрес гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 23, ет. 4, офис № 31.

По точка 22 от дневния ред Общински съвет даде съгласие относно заявление от г-н Красимир Коцев – председател на сдружение „Съюз на инвалидите в България“ за предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот с адрес гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 23, ет. 4, офис № 34.

По точка 36 от дневния ред Общински съвет даде съгласие за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод до имот, местност “Проевски чифлик- Ш.21” по кадастрална карта на Благоевград.

По следващите точки от дневния ред съвета даде съгласие по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

- парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод до имот № 73.1059, местност “Бегов андък” по плана на новообразуваните имоти на землище с. Рилци, общ. Благоевград;

- план за застрояване за имот с идентификатор 04279.124.8 в местността “Крушите” по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от “нива” за “автомивка, автосервиз, офиси и магазин, паркинг и складова база за промишлени стоки”

- парцеларен план за трасе на външно електрозахранване до имот е № 005014, в землището на с. Изгрев, общ. Благоевград

- парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод до имот местност “Под черквата” по кадастрална карта на Благоевград

- парцеларен план (ПП) за трасе на външно ел. захранване до имот с идентификатор 04279.54.62, местност "Шейиица" по кадастрална карта на Благоевград

- парцеларен план за трасе на кабел СрН от съществуващ СРС на ВЕЛ 20 кV „Айдарово“ до поземлен имот в местност „Мутишица“, землището Благоевград

- парцеларен план за уличен водопровод за захранване на имот, местност „Проевски чифлик- Ш.21” по кадастралната карта на Благоевград

- парцеларен план за трасе на водопровод в местността „Стара гара- Ш.14“ по кадастралната карта на Благоевград

- изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот, местност „Валого” по кадастралната карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива” за „винарска изба, курортна и спортно-развлекателна дейност”.

По точка 71 от дневния ред съвет даде съгласие, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот, местност „Над междата“ по кадастрална карта на с. Покровник, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива” за „офис сграда, бензиностанция-1 бр. дизелова колонка(цистерна до 30 тона), автосервиз, автомивка, склад за промишлени стоки, кафе и магазини”.

След изчерпване на дневния ред редовното заседание бе закрито. Следващото заседание на Общински съвет Благоевград ще се състои на 27 март от 09,30 часа.

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2