Евродепутатът Асим Адемов с искане за публична информация от кмета на община Гърмен

Снимка: Infomreja.bg

Отговорите на Феим Иса

Днес на редакционната ни поща се получи прессъобщение, в което се казва, че евродепутатът Асим Адемов ще внесе сигнал в прокуратурата за „два скандални случая в община Гърмен“.

На 25-и юни Асим Адемов е подал заявление до кмета на община Гърмен – Феим Иса, за предоставяне на публична информация за „констатирани злоупотреби с обществени средства“.

Първият случай касае бившия кмет на село Долно Дряново – Ваит Моллахасанов, срещу когото има докладна записка от новоизбрания през есента на миналата година кмет на селото Ерхан Шериф. В нея той съобщава за липса на около 20 000 лева от таксите за водоползване. (Селото не е към държавния ВиК оператор, а само стопанисва ВиК мрежата.)

Вторият случай касае извършена проверка в детската градина на село Дъбница. За нея в прессъобщението се казва:

„Тази проверка констатира също много сериозни финансови злоупотреби, извършени от директорката Дима Мачкова, и установява сериозен конфликт на интереси“.

След като Асим Адемов не получава исканата информация по двата случая, той решава да внесе сигнал в прокуратурата, „за да бъде извършена обстойна фактическа проверка“.

Редакцията ни потърси, както е редно, мнението и на другата страна.

В отговора, изпратен на 03.07.2020 година (изх. № 2-4-001) до господин Адемов, е цитиран Законът за достъп до обществена информация, според който изискваните документи трябва да бъдат конкретизирани. В заключението на отговора се казва:

„Предвид на горното, на основание чл. 29, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация, Ви моля в 30 /тридесет/ - дневен срок от получаване на настоящото писмо да уточните предмета на исканата обществена информация, като формулирате ясно и конкретно документите, които желаете да Ви се предоставят.“

„Проверките касаят периода 2015 – 2019 година, когато аз не съм бил кмет на община Гърмен и контрола би трябвало да осъществява предишният кмет“, каза Феим Иса.

След получаване на докладна от Ерхан Шериф – кмет на Долно Дряново, общинският кмет е издал заповед, с която е определил комисия, за да извърши необходимата проверка и да изготви доклад.

„Проверката по този случай тече. Един от членовете на комисията в момента е в болница в София. Още не са ми докладвали, но когато се запозная с доклада, ще предприема  действия във връзка с констатациите в него“, заяви общинският кмет.

По втория случай също е била назначена комисия, която е имала конкретно поставени задачи. (В заповедите за назначаване и на двете комисии пише, че контрол по тяхното изпълнение ще осъществява лично кметът на общината.)

От предоставения ни протокол става ясно, че комисията е констатирала нередности, които се свеждат главно до преразход на въглища и до разминаване в закупуването и използването на някои материали за ремонт.

В обстойните си писмени отговори директорката на ОДЗ „Пролет“ в село Дъбница излага конкретни и точни обяснения. Те дават основание на кмета Феим Иса да направи заключението:

„Според нас има пропуски, но те не са с такава тежест, че да и наложа дисциплинарно наказание уволнение.“

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.