Договор за аренда

Вие сте собственик на земеделска земя, но нямате желание да я обработвате? Не искате и да я продавате.

Или сте в другата позиция - имате желание да обработвате земя, но не разполагате със своя собствена?

И в двата случая решението е едно - договор за аренда. Ние от Счетоводна къща “Крестън БулМар - Кюстендил” ще Ви запознаем с особеностите на договорите за аренда.

 

Кой какъв е?

Този, който отдава под аренда земята, се нарича арендодател. Този, който обработва земята, се нарича арендатор.

Договорът за аренда се сключва в писмена форма, нотариално заверен, с подписите на двете страни. Регистрира се в съответната общинска служба по земеделие и се вписва в нотариални книги, като е необходимо да има и скица на земята, заверена от службата по земеделие.

 

За колко време?

Договорите за аренда могат да бъдат както безсрочни, така и срочни. Безсрочни са договорите, когато не е е посочен никакъв срок. Срочните договори се сключват най-малко за четири земеделски години. Веднъж сключен, даден договор може да бъде преподписван неограничен брой пъти, но минимум за по четири години.

 

Под каква форма е арендното плащане?

Може да бъде в пари, в натура (земеделски продукти) или комбинация от двете.

 

Какви са задълженията на арендодателя?

Освен да предостави на арендатора земеделската земя, движими и недвижими вещи (в зависимост от това, какво са се договорили), арендодателят е длъжен да осигури безпрепятственото им ползване и обработване от страна на арендатора.  Арендодателят е длъжен да плаща и данъците и таксите, свързани със собствеността на имота. Ако арендаторът е направил някакви подобрения на имота, със съгласието на арендодателя, тази сума е за сметка на арендодателя.

 

Ами задълженията на арендатора?

Арендаторът се задължава да обработва земята така, както са се уговорили с арендодателя. При този вид договор собствеността не се прехвърля на арендатора, което значи, че каквото и да реши да прави, различно от уговореното в довора (например да засади различна култура от уговорената), това трябва да става винаги със съгласието на арендодателя. Арендаторът плаща данъците и таксите, свързани с потреблението на имота.

 

Прекратяване

 * С изтичане на срока на договора, ако не бъде подновен.

 * Със смърт или поставяне под запрещение на арендатора.

 * По взаимно съгласие- писмено, със заверка на подписите на двете страни.

 * При неизпълнение на задълженията, на която и да е от страните- в този случай се поставя срок за изпълнение и ако този срок не бъде изпълнен, договорът се счита за развален.

 * С едностранно писмено предизвестие– след изтичане на четвъртата година и ако договорът е сключен без срок.

 

Ако решите да се занимавате с този вид отношения и имате въпроси, обърнете се към нас - Счетоводна къща “Крестън БулМар - Кюстендил”. Ние сме тук, за да Ви помагаме и подкрепяме във Вашите нови начинания.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n