Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Благоевградска област през 2019 г.

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица в област Благоевград през периода 2015 - 2019 година, снимки: ТСБ "Югозапад"

507 дела са завършили с ефективно осъждане

През 2019 г. в област Благоевград са приключили делата за 1 521 извършени престъпления. Делата за 507 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 775 - с условно осъждане, за 38 - с оправдаване, за 9 - с прекратяване, и за 192 - с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 282 извършени престъпления, което е по-малко с 1.5% в сравнение с 2018 година.

Броят на обвиняемите лица в областта през 2019 г. е 1 392, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 435 лица (31.3% от общия брой на обвиняемите);

• условно осъдени са 717 лица, или 51.5 % от общия брой на обвиняемите;

• освободени от наказателна отговорност са 191 лица, или 13.7% от общия брой на обвиняемите;

• оправдани са 41 обвиняеми лица (2.9%);

• на 8 лица (0.6%) делата са прекратени.

През 2019 г. броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Благоевград е 1 152. В сравнение с 2018 г. се наблюдава намаление с 6.3%.

Осъдените непълнолетни  (14 - 17 години) са 26, което съставлява 2.3% от всички осъдени лица.        

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления

Общоопасни престъпления 1

През 2019 г. с най-голям брой и относителен дял са общоопасните престъпления. През 2019 г. с осъждане са завършили 685 общоопасни престъпления, или 53.4% от всички престъпления, завършили с осъждане. Броят на осъдените лица за тези престъпления е 600, или 52.1% от всички осъдени лица. Спрямо 2018 г. се наблюдава увеличение с 2.9% при престъпленията, докато лицата, осъдени за общоопасни престъпления бележат спад с  4.0%.

Престъпления против собствеността 2

През 2019 г. престъпленията против собствеността, които са завършили с осъждане, са 179, или 14.0% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. В сравнение с 2018 г. броят на престъпленията, завършили с осъждане за този вид престъпления, намаляват с 11.4%. Лицата, осъдени за тези престъпления, са 192, като спрямо 2018 г. се отбелязва намаление със 7.3%.

Престъпления против личността 3

Престъпленията против личността, завършили с осъждане, през 2019 г. са 112, или 8.7% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдените лица за този вид престъпления са 81. Спрямо 2019 г. се наблюдава нарастване на броя на престъпленията и на осъдените лица съответно - с  31.8 и 1.3%.

Осъдени лица за други видове престъпления

През 2019 г. са осъдени за извършването на:

  • Престъпления против стопанството - 80 лица (6.9% от всички осъдени)
  • Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции - 77 лица (6.7% от всички осъдени)
  • Престъпления против брака, семейството и младежта - 54 лица (4.7%)
  • Документни престъпления - 40 лица (3.5%)
  • Престъпления против реда и общественото спокойствие - 14 лица (1.2%)
  • Престъпления против правата на гражданите - 7 лица (0.6%)
  • Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - 7 лица (0.6%)

Осъдени лица по пол и възраст

Разпределението на осъдените през 2019 г. лица по пол и възраст е следното:

Броят на осъдените мъже през 2019 г. е 1 072, или 93.1% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са осъдените мъже във възрастовата група 30 - 39 години - 311 лица, или 29.0%.

Осъдените жени са 80, като с най-висок брой и относителен дял са осъдените жени във възрастовата група 30 - 39 години (32 лица), или 40.0% от общия брой на осъдените жени.

Осъдени лица по наложени наказания

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лицата, осъдени на „лишаване от свобода”. През 2019 г. те са 933, или 81.0% от общия брой на осъдените лица.

 

  1. Осъдени на „лишаване от свобода“ в област Благоевград през 2019 година

 

Размер на наложените наказания "лишаване от свобода"

Брой  

Структура - %

Общо

933

100.0

До 6 месеца

411

44.1

От 6 месеца до 1 година

316

33.9

От 1 до 3 години

181

19.4

От 3 до 5 години

17

1.8

От 5 до 10 години

5

0.5

От 10 до 15 години

1

0.1

От 15 до 20 години    

2

0.2

 

 Наказанието „пробация” е наложено на 141 лица (12.2% от всички осъдени), а „глоба” - на 71 лица (6.2%). На „обществено порицание” са осъдени 7 лица (0.6%).

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd