До края на годината всички работници във ВиК трябва да изпълнят професионалните изисквания

Снимка: Infomreja.bg

Правителството прие Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, с която се цели уеднаквяване па правилата за предоставяните от тях услуги и повишаване на качеството им.

В наредбата са определени основните критерии, на които следва да отговарят ВиК операторите по отношение на ефективността на приходите, внедряване на система за управление на качеството, както и необходимата техника за извършване на дейността им.

Конкретизирани са минималните професионални и квалификационни изисквания към управленския, техническия и стопанско-административния персонал и изисквания за повишаване на квалификацията на служителите във ВиК дружествата, както и условията и редът за провеждане па обучението им, с оглед на подобряване на качеството на предоставяните ВиК услуги на потребителите. С регламентиране на изисквания за повишаване на квалификацията на работещите във ВиК дружествата се цели и оптимизиране дейностите при предоставяне на услугите по доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

ВиК операторите трябва да изпълнят изискванията по Глава втора „Изисквания и критерии, на които трябва да отговарят ВиК операторите“ до 31 декември 2019 г. Указания но прилагането й ще бъдат давани от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf