Дисциплинарно уволнение при неспазване на правилника за вътрешния трудов ред

Счетоводна къща “Крестън БулМар – Кюстендил“ напомня на работещите, че неспазването на Правилника за вътрешния трудов ред може да доведе дори до дисциплинарно уволнение на работника.

Правилникът за вътрешния трудов ред е вътрешен акт на предприятието, който се издава от работодателя на основание чл.181 от Кодекса на труда.

В него работодателят определя правата и задълженията на работниците и урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност. Той е задължителен за издаване от работодателя и съдържа задължителни правила, които трябва да се спазват от работниците.

Правилникът за вътрешния трудов ред конкретизира общо установените права и задължения на работниците съобразно особеностите на предприятието – чл.126, т.7 КТ.

Работодателят може да допълни и доуреди основните права и задължения на работниците, като ги конкретизира съобразно естеството на дейността, която предприятието осъществява.

В правилника за вътрешния трудов ред могат да бъдат записани правилата относно начина, по който е структурирана организацията на труда - почивките по време на работа, реда за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, ако е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в предприятия, в които се работи непрекъснато, и други въпроси, свързани с работното време и организацията на работа в предприятието. Правилникът трябва да бъде съобразен със закона.

Работодателят е задължен да доведе до знанието на работниците в предприятието съдържанието на правилата за вътрешния трудов ред. След като работниците са запознати със съдържанието на правилника, то се счита, че всяко неизпълнение от тях на трудовото задължение, записано в Правилника, може да бъде основание за налагане на дисциплинарно наказание, включително и на най-тежкото наказание ”дисциплинарно уволнение”.

За да бъде законосъобразно наложено това наказание, трябва да бъдат спазени изискванията, който са записани в КТ.

Наказанието ”дисциплинарно уволнение” трябва да бъде наложено с мотивирана заповед, в която следва да се посочи нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, кой е извършил нарушението, действията на извършителя, до какви вреди за предприятието е довело нарушението, определеното от работодателя наказание и да се посочи законовия текст на основание, на който се налага наказанието.

Запомнете, че ние от Счетоводна къща ”Крестън БулМар - Кюстендил” ще бъдем винаги до Вас, за да Ви помагаме. Не се колебайте да ни потърсите  за помощ!

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk