Забраниха на „БКС“ да добива инертни материали от защитена местност край Борово

Снимки: БДЗП, архив

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград забрани на гоцеделчевската фирма „БКС“ ЕООД да добива инертни материали от река Места край село Борово.

Предписанието се отнася за небазавно преустановяване на дейностите по изземване на наносни отложения от земеделски имот, попадащ в защитена местност, част от „Натура 2000“, а земекопната и транспортна техника на фирмата са били изведени извън границите на въпросния имот.

Това се казва в писмо на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, изпратено до Димитър Попов – регионален координатор на Българското дружество за защита на птиците, клон Гоце Делчев; Димитър Куманов – главен съветник по околна среда към Сдружение „Балканка“, сведено до знанието и на министъра на енергетиката Теменужка Петкова и Илияна Тодорова – директор на Дирекция „Управление на водите“ към МОСВ.

Проверката е извършена на 20-и юни след сигнали за осъществяване на интензивна дейност от фирма „БКС“ ЕООД – Гоце Делчев, изразяваща се в добив на инертни материали в местността Рибарниците, намираща се в непосредствена близост до дясната предпазна дига на река Места.

В хода на инспекцията е констатирано, че на въпросното място се осъществява дейност по изземване на наносни отложения посредством земекопна техника – верижен багер „САТ“, със стикер с надпис „БКС“, но без регистрационна табела.

Добитите наносни материали се товарели и извозвали от самосвал, марка „МАН“, с регистрационен № Е7465ВК.

Дейността по изземването на наносните материали се е осъществявала от „БКС“, което е било потвърдено и от Илия Александров, който присъствал на проверката в качеството си на представител на фирмата.

При извършената справка в Географската информационна система на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и портала „КАИС“ е установено, че дейността се осъществява в поземлен имот в местността Ормана в землището на гоцеделчевското село Борово, представляващ земеделска земя, частна собственост на Ибрахим Хаджи.

Въпросният имот граничел с дясната предпазна дига на река Места, като изместването се осъществявало изцяло в границите на имота, без да е засегнат повърхностния воден обект, река Места.

В границите на имота е бил образуван изкоп от извършената дейност и по косвени белези е станало ясно, че изкопните дейности са били извършвани и в други части на имота. Предвид, че дейностите по изземване са се осъществявали в непосредствена близост до външната пета на прилежащата предпазна дига, незабавно са били уведомени „Напоителни системи“ ЕАД, район Гоце Делчев, чиито представители са извършили оглед на място.

„Под мястото на изземване, част от територията на имота, е завирена с вода от река Места, филтрираща се под предпазната дига. Горепосоченият частен имот попада в границите на защитена зона БГ 0002076 „Места“ за опазване на дивите птици“, посочват още в писмото си от БДЗБР.

По време на проверката не са били представени документи, удостоверяващи законосъобразноста на осъществените дейности от „БКС“.

За извършените дейности е информиран по време на проверката чрез проведен телефонен разговор и Теодор Дребов от Министерството на енергетиката.

Във връзка с тези заключения и предвид обстоятелството, че осъществяването на дейности по изземванеот се извършва извън границите на воден обект, представител на РИОСВ-Благоевград, е направил предписание за небазавно преустановяване на дейностите по изземване на наносни отложения от земеделския имот.

Според природозащитници, това е най-богатата на птици територия близо до Гоце Делчев. Любимо място за риболов и отдих. В района има рибовъдни стопанства и затова е познат като местността Рибарниците.

Предпочитанот място е от птиците по време на миграция. Там се спират за почивка застрашени и редки видове като: Белоока потапница, Малък корморан, Блестящ ибис, Къдроглав пеликан, Ням лебед. Гнездят: Малък воден бик, Речен дъждосвирец и много други.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa